Một số giải pháp hạn chế phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động thi hành án dân sự

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính của công dân, đồng thời hạn chế phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong toàn hệ thống; ngày 28/7/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 2713/TCTHADS-NV3 về việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động thi hành án dân sự

Tổng cục THADS triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026

Ngày 28/6/2023, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động số 87-CT/BCSĐ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2026. Để triển khai thực hiện Chương trình hành động nêu trên, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Văn bản số 2454/TCTHADS-GQKNTC ngày 10/7/2023 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số việc.

 

Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946- 19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993-2023) tại cơ quan Tổng cục THADS

Thực hiện Quyết định số 589/QĐ-BTP ngày 9/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Ke hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác Thi hành án dân sự (1993-2023), Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác THADS (1993-2023) tại cơ quan Tổng cục THADS.