Kế hoạch hoạt động kỷ niiệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V trong toàn Hệ thống THADS

Ngày 01/7/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Kế hoạch số 2150/KH/TCTHADS về việc hoạt động kỷ niiệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V trong toàn Hệ thống THADS.

Tổng cục THADS ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1429/QĐ-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày  08 tháng 7 năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 526/QĐ-TCTHADS ban hành Chương trình hành động của Hệ thống THADS triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Ngày 30/6/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ký ban hành Quyết định số 519/QĐ-TCTHADS về việc ban hành quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế làm việc (kèm theo Quyết định số 469/QĐ-TCTHADS ngày 15/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS); Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân cấp quản lý công chức, việc chức, người lao động thuộc Tổng cục THADS và các cơ quan THADS; Quyết định số 2693/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc  mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, ngày 15/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục THADS.

Ban Bí thư ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Qua xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Công văn yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19 trong Hệ thống Thi hành án dân sự

V/v phòng, chống dicj Covid - 19 trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Giấy triệu tập dự Đại hội công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

V/v dự Đại hội công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ tài khoản thư điện tử công vụ, quản lý tài khoản và phân quyền người dùng các phần mềm trong Hệ thống THADS

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch và chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống Thi hành án dân sự, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chuyên môn nghiệp vụ. 

Triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020

Để nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Cục Bồi thường nhà nước và Tổng cục Thi hành án dân sự, nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan thi hành án dân sự; ngày 7/5/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Cục Bồi thường nhà nước ký ban hành Kế hoạch số 08/KH-BTNN-TCTHADS về việc phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2020.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới