Công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự

Ngày 25/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2343/QĐ-BTP về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự.

Dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-BTP ngày 10/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) thông báo thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Hội nghị như sau:
 

Tổng cục Thi hành án dân sự ký Quyết định ​ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 16/11/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi hành án dân sự. Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng cho hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính của Tổng cục Thi hành án dân sự quy định tại Quyết định số 1328/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện công tác năm 2021 của Hệ thống THADS.

Năm 2020, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, vì vậy, mặc dù tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, nhưng công tác THADS tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Văn bản hướng dẫn chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng năm 2020

Ngày 30/9/2020, Bộ Tư pháp có Công văn số 3625/BTP-TĐKT về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức chấm điểm thi đua; xét và đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện như sau:

Giấy triệu tập tham dự lớp đào tạo về phương pháp xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện Kế hoạch số 2038/KH-TCTHADS ngày 22/6/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với cơ quan tư vấn tổ chức lớp đào tạo kiến thức chung về Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hướng dẫn phương pháp xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Tổng cục. Cụ thể:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020

Ngày 28/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành văn bản số 2792/TCTHADS-VP về việc đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Kế hoạch Tổ chức buổi làm việc trực tuyến của Lãnh đạo Bộ với Hệ thống Thi hành án dân sự về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo nhằm đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành Kế hoạch tổ chức buổi làm việc trực tuyến của Lãnh đạo Bộ với Hệ thống Thi hành án dân sự gồm các nội dung như sau:

Thực hiện kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp ngày 06/8/2020

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Kế hoạch hoạt động kỷ niiệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V trong toàn Hệ thống THADS

Ngày 01/7/2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Kế hoạch số 2150/KH/TCTHADS về việc hoạt động kỷ niiệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V trong toàn Hệ thống THADS.