Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Ngày 14/4/2020, Bộ Tư pháp đã ký ban hành văn bản số 1357/VBHN-BTP văn bản hợp nhất Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐCP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.

Không để các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành Tư pháp bị đình trệ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp trên địa bàn thực hiện một số công việc sau đây:

Triển khai giải pháp làm việc trực tuyến theo Chỉ thị số 16/TTg-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin khi bố trí cho cán bộ công chức, viên chức làm việc tại nhà theo Chỉ thị số 16/TTg-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Cục Công nghệ thông tin đã triển khai ngay các giải pháp để đảm bảo thực hiện công việc hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Các ngành, các cấp, các địa phương đã nghiêm túc triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, một số nội dung của Chỉ thị còn chưa được hiểu và thực hiện thống nhất.

Công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, dự báo sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chủ trương của Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gần đây nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tư pháp yêu cầu:

Công văn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 1114/BTP-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với nội dung như sau:

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Để đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trong Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS), ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS chỉ đạo:
 

Công điện của Tổng cục THADS về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 31/3/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Công văn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn 1114/BTP-BCĐ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với nội dung như sau:

Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong THADS năm 2020

Ngày 20 tháng 03 năm 2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-TCTHADS về Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự năm 2020.