Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng năm 2023

Ngày 27/02/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 161/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính

Ngày 17/02/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Công văn số 431/TCTHADS-NV3 về việc hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính
 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023

Ngày 13/02/2023, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã ký Quyết định số 167/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính năm 2023.
 

Bộ Tư pháp ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, chỉ đạo thực hiện việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Năm 2022,  Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã tổ chức giám sát chuyên đề: “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân”.
 

Đôn đốc, thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán

Qua tổng hợp tình hình đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão và văn bản chỉ đạo của các cấp, các đơn vị thuộc Tổng cục và cơ quan THADS địa phương đã tổ chức cho công chức, người lao động đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn...

Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới ” trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2023 -2025

Ngày 31/01/2023, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới ” trong hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2023 -2025, có các nội dung chính sau đây:
 

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023

Ngày 29/12/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 1460/QĐ-TCTHADS về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023.

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2022

Ngày 05/01/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có văn bản đề nghị Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng (đối với các nội dung có liên quan) triển khai thực hiện các công việc sau:
 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Ngày 22/12/2022, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã ký Quyết định số 2512/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân.
 

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ tại cơ quan THADS

Để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ nói chung và hoạt động THADS nói riêng, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện