Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2022

Ngày 29/3/2022, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái đã ký Quyết định số 226/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Kế hoạch phối hợp truyền thông với Báo Pháp luật Việt Nam năm 2022 theo Quy chế phối hợp số 3344/QCPH-TCTHADS-BPLVN

Ngày 25/03/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 856/KH-TCTHADS về việc phối hợp truyền thông với Báo Pháp luật Việt Nam năm 2022 theo Quy chế phối hợp số 3344/QCPH-TCTHADS-BPLVN.

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022

Ngày 21/01/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 277/KH-TCTHADS về việc triển khai thực hiện công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022, với mục đích yêu cầu đặt ra như sau:

Tổng cục Thi hành án sự ban hành Kế hoạch Tổ công tác xử lý nợ xấu năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BTP ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Ngày 08/3/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 170/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự ký Quyết định ban hành Quy chế biểu mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự

Ngày 28/02/2022, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-TCTHADS ban hành Quy chế mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan THADS.

Quyết định công bố cập nhật hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi hành án dân sự

Ngày 14/2/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký ban hành Quyết định về việc công bố cập nhật hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng cục Thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022

Ngày 17/02/2022, Tổng cục THADS đã phát động phong trào thi đua trong hệ thống Thi hành án dân sự năm 2022 với chủ đề: “Toàn hệ thống THADS đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”có các nội dung chính sau đây:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022

Nhằm tiếp tục giúp Chính phủ triển khai có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự thủ tục thi hành án hành chính (THAHC) và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về công tác THAHC tại Văn bản số 8665/VPCP-V.I ngày 26/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, ngày 26/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 110/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch công tác thi hành án hành chính năm 2022.