Điểm tin báo chí về THADS tháng 10 năm 2021

04/11/2021


Ngày 01/10/2021, Cổng TT Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang có đưa tin, bài: Trực tiếp kiểm sát Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Châu Đốc: http://vks.angiang.gov.vn/vksnd-huyen-tx-tp/truc-tiep-kiem-sat-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-chau-doc-1099.html
 
Ngày 01/10/2021, Cổng TT: có đưa tin, bài: Kế hoạch giám sát cơ quan Thi hành án dân sự 2 cấp trên địa bàn tỉnh: https://hdnd.haugiang.gov.vn/xem-chi-tiet/-/tin-tuc/Ke-hoach-giam-sat-co-quan-Thi-hanh-an-dan-su-2-cap-tren-ia-ban-tinh15156
 
Ngày 01/10/2021, Báo Chính phủ có đưa tin, bài: Tăng cường các giải pháp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=448305
 
Ngày 02/10/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Xây dựng kế hoạch thi hành dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://dantri.com.vn/xa-hoi/xay-dung-ke-hoach-thi-hanh-dut-diem-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-20211001154451487.htm
 
Ngày 02/10/2021, Báo Tây Ninh có đưa tin, bài: Tăng cường công tác PBGDPL về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: https://baotayninh.vn/tang-cuong-cong-tac-pbgdpl-ve-thi-hanh-an-dan-su-thi-hanh-an-hanh-chinh-a137698.html
 
ngày 03/10/2021, Báo Mới có đưa tin, bài: Thừa phát lại Hà Nội: Tích cực hỗ trợ các cơ quan tư pháp: https://baomoi.com/thua-phat-lai-ha-noi-tich-cuc-ho-tro-cac-co-quan-tu-phap/c/40434314.epi
 
Ngày 04/10/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự Hà Nội: Sẵn sàng năm công tác mới: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-san-sang-nam-cong-tac-moi-post415482.html
 
Ngày 04/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có đưa tin, bài: Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đô Lương: http://vienkiemsat.nghean.gov.vn/wps/portal/vienkiemsat/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3j3ED8XX8tgYxM_X19jA0-
 
Ngày 04/10/2021, Báo Đảng cộng sản có đưa tin, bài: Tăng cường kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, tiêu cực: https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tin-tuc/tang-cuong-kiem-tra-cac-linh-vuc-co-nguy-co-cao-xay-ra-tham-nhung-tieu-cuc-592906.html
 
Ngày 05/10/2021, Tạp chí kiểm sát có đưa tin, bài: Phú Vang: trực tiếp kiểm sát Chi cục thi hành án dân sự: https://vkshue.gov.vn/tinkiemsat/phu-vang-truc-tiep-kiem-sat-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-1468.html
 
Ngày 05/10/2021, Báo Đấu thầu có đưa tin, bài: Tập trung xử lý các vụ việc thi hành án giá trị lớn: https://baodauthau.vn/tap-trung-xu-ly-cac-vu-viec-thi-hanh-an-gia-tri-lon-post114082.html
 
Ngày 07/10/2021, dangcongsan.vn có đưa tin, bài: Phối hợp nâng cao hiệu quả truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự: https://dangcongsan.vn/day-manh-cai-cach-tu-phap-va-hoat-dong-tu-phap/tin-tuc/phoi-hop-nang-cao-hieu-qua-truyen-thong-trong-linh-vuc-thi-hanh-an-dan-su-593294.html
 
Ngày 07/10/2021, Báo thainguyen.gov.vn có đưa tin, bài: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh cho ý kiến vào 2 bản án đề nghị thi hành: http://thainguyen.gov.vn/vi_VN/an-ninh-an-toan/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/ban-chi-ao-thi-hanh-an-dan-su-tinh-cho-y-kien-vao-2-ban-an-e-nghi-thi-hanh/20181
 
Ngày 07/10/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Phối hợp nâng cao hiệu quả truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/phoi-hop-nang-cao-hieu-qua-truyen-thong-trong-linh-vuc-thi-hanh-an-dan-su-post416033.html
 
Ngày 07/10/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Cần phân định thẩm quyền và trách nhiệm của VKSND trong công tác thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/can-phan-dinh-tham-quyen-va-trach-nhiem-cua-vksnd-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-post415737.html
 
Ngày 07/10/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Phản ánh kịp thời hoạt động bảo vệ lợi ích của người dân, doanh nghiệp: https://dantri.com.vn/xa-hoi/phan-anh-kip-thoi-hoat-dong-bao-ve-loi-ich-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep-
 
Ngày 07/08/2021, Đài phát thanh và truyền hình Phú Yên có đưa tin, bài: http://www.ptpphuyen.vn/phap-luat/202110/hoi-dong-nhan-dan-tinh-giam-sat-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tai-tp-tuy-hoa-5752998/
 
Ngày 08/10/2021, Báo Men TV có đưa tin, bài: Đọc báo mỗi ngày: Ai cản trở thi hành án,gây thiệt hại chủ đầutư vụ tranh chấp dự án nghìn tỷ ở Long An phản ánh vụ việc liên quan đến vụ Hồng Phát: https://mtv.vn/11868/doc-bao-moi-ngay-ai-can-tro-thi-hanh-an-gay-thiet-hai-chu-dau-tu-vu-tranh-chap-du-an-nghin-ty-o-long-an/
 
Ngày 08/10/2021, Báo Vĩnh Phúc có đưa tin, bài: Đẩy nhanh thi hành án xử lý nợ xấu, các vụ việc có giá trị lớn và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/68645/day-nhanh-thi-hanh-an-xu-ly-no-xau-cac-vu-viec-co-gia-tri-lon-va-hoan-thanh-vuot-chi-tieu-nhiem-vu-nam-2022.html
 
Ngày 08/10/2021, Vinhphuctv.vn có đưa tin, bài: Triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2022: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/311739/Trien-khai-cong-tac-Thi-hanh-an-dan-su-nam-2022
 
Ngày 08/10/2021, Báo bảo vệ Pháp luật có đưa tin, bài: Rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/rut-kinh-nghiem-trong-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-113335.html
 
Ngày 09/10/2021, Báo Doanh nghiệp Việt Nam có đưa tin, bài: Chấp pháp bảo vệ doanh nghiệp, cơ quan Thi hành án Cần Thơ ra “tối hậu thư “ đối với ngân hàng Agribank Việt Nam: https://doanhnghiepvn.vn/ban-doc/chap-phap-bao-ve-doanh-nghiep-co-quan-thi-hanh-an-can-tho-ra-toi-hau-thu-doi-voi-ngan-hang-agribank-viet-nam-/20211008084957128
 
Ngày 09/10/2021, Báo Phú Yên online có đưa tin, bài: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự: http://www.baophuyen.com.vn/164/266042/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.html
 
Ngày 11/10/2021, Báo Hà Nội mới có đưa tin, bài: Gần 25 nghìn việc phải tổ chức thi hành án năm 2022: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1014294/gan-25-nghin-viec-phai-to-chuc-thi-hanh-an-nam-2022
 
Ngày 12/10/2021, Báo Thanh tra có đưa tin, bài: Tăng cường kiểm tra đột xuất các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng: https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/tang-cuong-kiem-tra-dot-xuat-cac-linh-vuc-co-nguy-co-tham-nhung-189094.html
 
Ngày 12/10/2021, Báo Kiểm sát online có đưa tin, bài: Kiểm sát việc xử lý yêu cầu thi hành án dân sự: https://kiemsat.vn/kiem-sat-viec-xu-ly-yeu-cau-thi-hanh-an-dan-su-62526.html
 
Ngày 12/10/2021, Báo mới có đưa tin, bài: Vấn đề giao dịch vô hiệu khi bên chuyển nhượng tài sản là người phải thi hành án: https://baomoi.com/van-de-giao-dich-vo-hieu-khi-ben-chuyen-nhuong-tai-san-la-nguoi-phai-thi-hanh-an/c/40525934.epi
 
Ngày 12/10/2021, Báo Công an Đà Nẵng có đưa tin, bài: Kiến nghị giám sátviệc thi hành án đối với 3 dự án củaCông ty Cổ phần Bách Đạt An tiếp tục phản ánh vụ Bách Đạt An của Cục Quảng Nam: http://cadn.com.vn/news/75_251191_kien-nghi-giam-sat-viec-thi-hanh-an-doi-voi-3-du-an-cua-cong-ty-co-phan-bach-dat-an.aspx
 
Ngày 13/10/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Đảm bảo tinh gọn, hiệu quả khi sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/dam-bao-tinh-gon-hieu-qua-khi-sap-xep-he-thong-to-chuc-thi-hanh-an-dan-su-post416898.html
 
Ngày 13/10/2021, VKSND tỉnh Gia Lai có đưa tin, bài: Kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Tân An: https://vksnd.gialai.gov.vn/VKSND-huyen-thi-xa-thanh-pho/kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-ubnd-xa-tan-an-1579.html
 
Ngày 13/10/2021, Báo Đồng Khởi có đưa tin, bài: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh: https://baodongkhoi.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-lam-viec-voi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-13102021-a92117.html
 
Ngày 13/10/2021, dangcongsan.vn có đưa tin, bài: Quảng Nam: Đẩy nhanh tốc độ thi hành án tham nhũng, kinh tế: https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tin-tuc/quang-nam-day-nhanh-toc-do-thi-hanh-an-tham-nhung-kinh-te-593939.html
 
Ngày 14/10/2021, Báo Bình Định có đưa tin, bài: Tập trung thi hành án đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài: https://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=15&macmp=15&mabb=219637
 
Ngày 14/10/2021, Báo Hà Nội mới có đưa tin, bài: Các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 410 nghìn việc: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/1014564/cac-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-da-thi-hanh-xong-hon-410-nghin-viec
 
Ngày 14/10/2021, Netnew.vn có đưa tin, bài: Các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 410 nghìn việc: https://netnews.vn/Cac-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-da-thi-hanh-xong-hon-410-nghin-viec-home-1887-0-2792562.html
 
Ngày 14/10/2021, vneconomy.vn có đưa tin, bài: Hơn 10 triệu cổ phiếu OCH của OGC bị kê biên, xử lý để thi hành án: https://vneconomy.vn/hon-10-trieu-co-phieu-och-cua-ogc-bi-ke-bien-xu-ly-de-thi-hanh-an.htm
 
Ngày 14/10/2021, nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn có đưa tin, bài: Hơn 10 triệu cổ phiếu OCH của OGC bị kê biên, xử lý để thi hành án: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/hon-10-trieu-co-phieu-och-cua-ogc-bi-ke-bien-xu-ly-de-thi-hanh-an-3571346.html
 
Ngày 15/10/2021, Báo Chính phủ có đưa tin, bài: Chia sẻ kinh nghiệm kiểm tra, giám sát thi hành án dân sự Việt Nam và Pháp: https://m.baochinhphu.vn/story.aspx?did=449762
 
Ngày 15/10/2021, Báo Đảng Cộng sản có đưa tin, bài: Khánh Hòa: Năm 2022 tập trung thi hành án các vụ án tham nhũng: https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tin-tuc/khanh-hoa-nam-2022-tap-trung-thi-hanh-an-cac-vu-an-tham-nhung-594206.html
 
Ngày 15/10/2021, Báo Hà Nội mới có đưa tin, bài: Bảo đảm 100% vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng được thi hành theo đúng quy định: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1014742/bao-dam-100-vu-an-hinh-su-ve-kinh-te-tham-nhung-duoc-thi-hanh-theo-dung-quy-dinh
 
Ngày 17/10/2021, Báo Lao động thủ đô có đưa tin, bài: Tăng cường công tác truyền thông trong thi hành án dân sự, hành chính: https://laodongthudo.vn/tang-cuong-cong-tac-truyen-thong-trong-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-131566.html
 
Ngày 18/10/2021, Tuyenquangtv.vn có đưa tin, bài: Đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS: https://tuyenquangtv.vn/phap-luat/202110/day-manh-phong-ngua-tieu-cuc-tham-nhung-sai-pham-trong-thads-71957e1/
 
Ngày 18/10/2021, Báo Bà rịa - Vũng tàu có đưa tin, bài: Vừa phòng, chống dịch vừa làm tốt công tác thi hành án: https://baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202110/vua-phong-chong-dich-vua-lam-tot-cong-tac-thi-hanh-an-936857/
 
Ngày 18/10/2021, nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn có đưa tin, bài: Khoản thu 125.875 tỷ đồng có trở nên “bất khả thi” với các ngân hàng năm nay?: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/tai-chinh/khoan-thu-125875-ty-dong-co-tro-nen-bat-kha-thi-voi-cac-ngan-hang-nam-nay-3571544.html
 
Ngày 19/10/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Tổng cục trưởng Thi hành án nói về khó khăn thu hồi tài sản của "đại án": https://dantri.com.vn/xa-hoi/tong-cuc-truong-thi-hanh-an-noi-ve-kho-khan-thu-hoi-tai-san-cua-dai-an-20211018145336205.htm#dt_source=Cate_PhapLuat&dt_campaign=Top3&dt_medium=3
 
Ngày 19/102021, Báo giáo dục thời đại có đưa tin, bài: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm Hà Nội ra thông báo thi hành án trái luật?: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-bac-tu-liem-ha-noi-ra-thong-bao-thi-hanh-an-trai-luat--lWn7Utd7R.html
 
Ngày 18/10/2021, Báo Lao động thủ đô có đưa tin, bài: hát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng: https://laodongthudo.vn/phat-hien-xu-ly-nghiem-minh-cac-vu-viec-vu-an-tham-nhung131626.html
 
Ngày 19/10/2021, Báo Tài chính tiền tệ có đưa tin, bài: Hoàn thiện quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm để thúc đẩy quá trình xử lý nợ tại tổ chứctín dụng: https://thitruongtaichinhtiente.vn/hoan-thien-quy-dinh-phap-luat-ve-bien-phap-bao-dam-de-thuc-day-qua-trinh-xu-ly-no-tai-to-chuc-tin-dung-37536.html
 
Ngày 19/10/2021, Báo Người lao động có đưa tin, bài: Tỉ lệ giải quyết án dân sự, hành chính thấp, vì sao?: https://nld.com.vn/phap-luat/ti-le-giai-quyet-an-dan-su-hanh-chinh-thap-vi-sao-20211018221855762.htm
 
Ngày 19/10/2021, Haiphong.gov.vn có đưa tin, bài: Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố: https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Ban-Phap-che-HDND-thanh-pho-lam-viec-voi-Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-67596.html
 
Ngày 20/10/2021, Báo Nông nghiệp có đưa tin, bài: Chi cục Thi hành án Dân sự quận Bắc Từ Liêm cố ý làm trái?: https://nongnghiep.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-bac-tu-liem-co-y-lam-trai-d305596.html
 
Ngày 20/10/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Bình Định: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/binh-dinh-hoan-thanh-vuot-muc-chi-tieu-thi-hanh-an-dan-su-post417881.html
 
Ngày 20/10/2021, Báo Đại đoàn kết có đưa tin, bài: Thông báo của Chi cục Thi hành án quận Bắc Từ Liêm: Có vi phạm quy định?: http://daidoanket.vn/thong-bao-cua-chi-cuc-thi-hanh-an-quan-bac-tu-liem-co-vi-pham-quy-dinh-5669841.html
 
Ngày 20/10/2021, Báo Pháp luật có đưa tin, bài: 1 vụ thi hành án lùm xùm, diễn tiến lạ: https://plo.vn/phap-luat/1-vu-thi-hanh-an-lum-xum-dien-tien-la-1022771.html
 
Ngày 20/10/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Thu hồi trên 4.000 tỷ đồng từ các vụ liên quan kinh tế, tham nhũng: https://dantri.com.vn/phap-luat/thu-hoi-tren-4000-ty-dong-tu-cac-vu-lien-quan-kinh-te-tham-nhung-20211020110816924.htm
 
Ngày 20/10/2021, Vietgiaitri.com có đưa tin, bài: Thu hồi trên 4.000 tỷ đồng từ các vụ liên quan kinh tế, tham nhũng: https://vietgiaitri.com/thu-hoi-tren-4000-ty-dong-tu-cac-vu-lien-quan-kinh-te-tham-nhung-20211020i6107168/
 
Ngày 20/10/2021, Dangcongsan.vn có đưa tin, bài: Đảm bảo tinh gọn, hiệu quả khi sắp xếp Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự: https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tin-tuc/dam-bao-tinh-gon-hieu-qua-khi-sap-xep-he-thong-to-chuc-thi-hanh-an-dan-su-594636.html
 
Ngày 20/10/2021, Baodongthap.vn có đưa tin, bài: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại 2 huyện Lấp Vò, Châu Thành: https://www.baodongthap.vn/phap-luat/ban-phap-che-hoi-dong-nhan-dan-tinh-khao-sat-tai-2-huyen-lap-vo-chau-thanh-101487.aspx
 
Ngày 20/10/2021, Báo Khánh Hòa có đưa tin, bài: Thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong án tham nhũng, kinh tế: Còn nhiều khó khăn: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202110/thu-hoi-tai-san-bi-that-thoat-chiem-doat-trong-an-tham-nhung-kinh-te-con-nhieu-kho-khan-8232510/
 
Ngày 21/10/2021, Báo Yên Bái có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái: Nhiều biện pháp giải quyết án tồn đọng: http://www.baoyenbai.com.vn/13/220172/Cuc_Thi_hanh_an_dan_su_tinh_Yen_Bai_Nhieu_bien_phap_giai_quyet_an_ton_dong.aspx
 
Ngày 21/10/2021, Báo Lao động thủ đô có đưa tin, bài: Vì sao tài sản tham nhũng khó thu hồi?: https://laodongthudo.vn/vi-sao-tai-san-tham-nhung-kho-thu-hoi-131708.html
 
Ngày 21/10/2021, athanai.vn có đưa tin, bài: Một vụ thi hành án lùm xùm, diễn tiến lạ: https://thanai.vn/phap-luat/mot-vu-thi-hanh-an-lum-xum-dien-tien-la-76872.html
 
Ngày 21/10/2021, Báo tuoitre.vn: Mua tài sản đấu giá 3 năm không nhận được vì chi cục trưởng 'lạm quyền': https://tuoitre.vn/mua-tai-san-dau-gia-3-nam-khong-nhan-duoc-vi-chi-cuc-truong-lam-quyen-20211021143040949.htm
 
Ngày 22/10/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Cần sửa đổi, bổ sung tổ chức độc lập thực hiện việc kiểm tra thi hành án: https://baophapluat.vn/can-sua-doi-bo-sung-to-chuc-doc-lap-thuc-hien-viec-kiem-tra-thi-hanh-an-post418051.html
 
Ngày 22/10/2021, Bnews.vn có đưa tin, bài: Tạo điều kiện cho cơ quan thi hành án dân sự trong xử lý tài sản: https://bnews.vn/tao-dieu-kien-cho-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-trong-xu-ly-tai-san/218042.html
 
Ngày 22/10/2021, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Lần đầu tiên Việt Nam thu được tiền thi hành án từ nước ngoài: https://tuoitre.vn/lan-dau-tien-viet-nam-thu-duoc-tien-thi-hanh-an-tu-nuoc-ngoai-20211022173929177.htm
 
Ngày 22/10/2021, Báo Vietnamnet.vn có đưa tin, bài: Phan Sào Nam và 2,6 triệu USD tiền thi hành án thu được từ nước ngoài: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phan-sao-nam-va-2-6-trieu-usd-tien-thi-hanh-an-thu-duoc-tu-nuoc-ngoai-785225.html
 
Ngày 22/10/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Lực lượng thi hành án dân sự Kiên Giang nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ giữa đại dịch Covid-19: https://baophapluat.vn/luc-luong-thi-hanh-an-dan-su-kien-giang-no-luc-vuot-kho-hoan-thanh-nhiem-vu-giua-dai-dich-covid-19-post418263.html
 
Ngày 22/10/2021, VOV có đưa tin, bài: Lần đầu tiên thu hồi được hơn 2,6 triệu USD tiền thi hành án từ nước ngoài: https://vov.vn/phap-luat/lan-dau-tien-thu-hoi-duoc-hon-26-trieu-usd-tien-thi-hanh-an-tu-nuoc-ngoai-899863.vov
 
Ngày 22/10/2021, Báo Thanh niên có đưa tin, bài: Đại dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn cho việc thu hồi tài sản các vụ án kinh tế: https://thanhnien.vn/dai-dich-covid-19-gay-nhieu-kho-khan-cho-viec-thu-hoi-tai-san-cac-vu-an-kinh-te-post1393721.html
 
Ngày 22/10/2021, Báo Tiền phong có đưa tin, bài: Khẩn trương bàn giao mặt bằng ở sân Chi Lăng để thi hành án đối với Phạm Công Danh: https://tienphong.vn/khan-truong-ban-giao-mat-bang-o-san-chi-lang-de-thi-hanh-an-doi-voi-pham-cong-danh-post1386907.tpo
 
Ngày 23/10/2021, Báo Lao động thủ đô có đưa tin, bài: Án hành chính tồn đọng chưa thi hành xong có xu hướng ngày càng tăng: https://laodongthudo.vn/an-hanh-chinh-ton-dong-chua-thi-hanh-xong-co-xu-huong-ngay-cang-tang-131831.html
 
Ngày 23/10/2021, Báo công an TP. HCM có đưa tin, bài: Phan Sào Nam đã nộp khắc phục 1.383 tỷ đồng: https://congan.com.vn/tin-chinh/phan-sao-nam-da-nop-khac-phuc-1383-ty-dong-va-26-trieu-usd_122025.html
 
Ngày 24/10/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Có kẽ hở tạo thời gian vàng giúp tội phạm tẩu tán, hợp lý hóa tài sản phạm tội mà có: https://baophapluat.vn/co-ke-ho-tao-thoi-gian-vang-giup-toi-pham-tau-tan-hop-ly-hoa-tai-san-pham-toi-ma-co-post418484.html
 
Ngày 24/10/2021, Báo Tin nhanh chứng khoán có đưa tin, bài: Cần quy định mới về ủy thác xử lý tài sản để thu hồi tài sản tham nhũng: https://tinnhanhchungkhoan.vn/can-quy-dinh-moi-ve-uy-thac-xu-ly-tai-san-de-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-post283179.html
 
Ngày 24/10/2021, Báo hôm nay có đưa tin, bài: ĐẠI BIỂU NGUYỄN ĐẠI THẮNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH: https://www.baohomnay.com/Phap-luat/DAI-BIEU-NGUYEN-DAI-THANG-DE-XUAT-GIAI-PHAP-NANG-CAO-HIEU-QUA-CONG-TAC-THI-HANH-AN-DAN-SU-HANH-CHINH-3203320.html
 
Ngày 24/10/2021, Báo mới có đưa tin, bài: Có kẽ hở tạo thời gian vàng giúp tội phạm tẩu tán, hợp lý hóa tài sản phạm tội mà có: https://baomoi.com/co-ke-ho-tao-thoi-gian-vang-giup-toi-pham-tau-tan-hop-ly-hoa-tai-san-pham-toi-ma-co/c/40660292.epi
 
Ngày 24/10/2021, Báo đại biểu nhân dân có đưa tin, bài: ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên): Xử lý trách nhiệm trường hợp không thi hành án hành chính: https://www.daibieunhandan.vn/dbqh-nguyen-dai-thang-hung-yen-xu-ly-trach-nhiem-truong-hop-khong-thi-hanh-an-hanh-chinh
 
Ngày 25/10/2021, Báo Pháp luật có đưa tin, bài: Đại biểu Quốc hội Bùi Mạnh Khoa: “Để thi hành án hiệu quả, hoạt động tiền tố tụng phải vào cuộc từ đầu”: https://baophapluat.vn/dai-bieu-quoc-hoi-bui-manh-khoa-de-thi-hanh-an-hieu-qua-hoat-dong-tien-to-tung-phai-vao-cuoc-tu-dau-post418521.html
 
Ngày 26/10/2021, Báo Long An có đưa tin, bài: Châu Thành triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2022: https://baolongan.vn/chau-thanh-trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022-a124395.html
 
Ngày 26/10/2021, Báo Kiến thức có đưa tin, bài: Hà Nội: Thi hành án dân sự ra thông báo cưỡng chế có vi phạm quy định?: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ha-noi-thi-hanh-an-dan-su-ra-thong-bao-cuong-che-co-vi-pham-quy-dinh-1613385.html?gidzl=dMEwL87eHKkRUxfLXlD6H9vtl5IU-H4OqNtl1ykbH1xKVEbImwCMGjaelLp0yq0Lt7sxNsGklSueWkrDH0
 
Ngày 26/10/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Quỳnh Lưu (Nghệ An): Năm 2021 thi hành án vượt chỉ tiêu: https://baophapluat.vn/quynh-luu-nghe-an-nam-2021-thi-hanh-an-vuot-chi-tieu-post418633.html
 
Ngày 27/10/2021, Báo Hậu Giang có đưa tin, bài: Thi hành án vượt khó trong đại dịch: https://www.baohaugiang.com.vn/phap-luat/thi-hanh-an-vuot-kho-trong-dai-dich-102073.html
 
Ngày 27/10/2021, Báo Nông nghiệp có đưa tin, bài: Xem xét lại Thông báo cưỡng chế thi hành án ở trường Pascal: https://nongnghiep.vn/xem-xet-lai-thong-bao-cuong-che-thi-hanh-an-o-truong-pascal-d306177.html
 
Ngày 27/10/2021, Báo Đồng Nai có đưa tin, bài: Các biện pháp ngăn chặn, đảm bảo thi hành án: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202110/cac-bien-phap-ngan-chan-dam-bao-thi-hanh-an-3086249/
 
Ngày 27/10/2021, Báo Tiền phong có đưa tin, bài: Vụ khiếu nại của cựu tử tù Liên Khui Thìn: Tài sản đảm bảo thi hành án bị 'teo tóp'?: https://tienphong.vn/vu-khieu-nai-cua-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-tai-san-dam-bao-thi-hanh-an-bi-teo-top-post1388255.tpo
 
Ngày 27/10/2021, Báo msn.com có đưa tin, bài: Vụ khiếu nại của cựu tử tù Liên Khui Thìn: Tài sản đảm bảo thi hành án bị 'teo tóp'?: https://www.msn.com/vi-vn/news/national/v%E1%BB%A5-khi%E1%BA%BFu-
 
Ngày 27/10/2021, Báo bảo vệ Pháp luật có đưa tin, bài: VKSND tỉnh Bình Định chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm sát THADS-HC: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-tinh-binh-dinh-chia-se-kinh-nghiem-trong-cong-tac-kiem-sat-thads-hc-114197.html
 
Ngày 27/10/2021, Báo Pháp luật online có đưa tin, bài: Rắc rối chuyện kê biên xử lý quyền sử dụng đất nông nghiệp hết hạn:https://plo.vn/phap-luat/rac-roi-chuyen-ke-bien-xu-ly-quyen-su-dung-dat-nong-nghiep-het-han-1024093.html
 
Ngày 28/10/2021, Báo Hungyen.gov.vn có đưa tin, bài: Họp liên ngành thông tin về kết quả tổ chức thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo: https://hungyen.gov.vn/portal/Pages/2021-10-28/Hop-lien-nganh-thong-tin-ve-ket-qua-to-chuc-thi-hapkn8w2.aspx
 
Ngày 28/10/2021, Báo Pháp luật online có đưa tin, bài: Kiến nghị buộc người phải thi hành án lao động công ích để khấu trừ thu nhập: https://plo.vn/phap-luat/kien-nghi-buoc-nguoi-phai-thi-hanh-an-lao-dong-cong-ich-de-khau-tru-thu-nhap-1024471.html
 
Ngày 28/10/2021, Báo Nhân dân có đưa tin, bài: Triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp thi hành án dân sự: https://nhandan.vn/phapluat/trien-khai-dong-bo-hieu-qua-nhieu-giai-phap-thi-hanh-an-dan-su-671458/
 
Ngày 28/10/2021, Báo Langsontv có đưa tin, bài: Triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp thi hành án dân sự: http://www.langsontv.vn/news/458/32332/trien-khai-dong-bo-hieu-qua-nhieu-giai-phap-thi-hanh-an-dan-su
 
Ngày 28/10/2021, Báo Saigon247.com có đưa tin, bài:Vụ khiếu nại của cựu tử tù Liên Khui Thìn: Tài sản đảm bảo thi hành án bị 'teo tóp'?: https://saigon247.com.vn/vu-khieu-nai-cua-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-tai-san-dam-bao-thi-hanh-an-bi-teo-top-d90700.html
 
Ngày 29/10/2021, Báo giáo dục thời đại có đưa tin, bài: Nhà giáo thắng kiện sau 15 năm: Chưa thi hành án theo luật định: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/nha-giao-thang-kien-sau-15-nam-chua-thi-hanh-an-theo-luat-dinh-92itcIKnR.html
 
Ngày 29/10/2021, Báo vietnamnet.vn có đưa tin, bài: Hủy quyền sử dụng đất, cưỡng chế hơn 700m2 của người dân ở Quảng Nam: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/huy-quyen-su-dung-dat-cuong-che-hon-700m2-cua-nguoi-dan-o-quang-nam-787938.html
 
Ngày 30/10/2021, Báo Đại đoàn kết có đưa tin, bài: Vì sao chưa thể cưỡng chế thi hành án vụ tranh chấp tại Trường Pascal?: http://daidoanket.vn/vi-sao-chua-the-cuong-che-thi-hanh-an-vu-tranh-chap-tai-truong-pascal-5670923.html
 
Ngày 31/10/2021, Báo Pháp luật Việt nam có đưa tin, bài: Tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án dân sự có yếu tố nước ngoài: https://baophapluat.vn/thao-go-vuong-mac-trong-thi-hanh-an-dan-su-co-yeu-to-nuoc-ngoai-post419601.html
 
Ngày 31/10/2021, Báo Tổ quốc có đưa tin, bài: Vụ 1.000 người mua đất chưa có sổ đỏ: Đề nghị tháo gỡ các khó khăn, sớm hoàn thiện các dự án, giao đất cho dân: https://toquoc.vn/vu-1000-nguoi-mua-dat-chua-co-so-do-de-nghi-thao-go-cac-kho-khan-som-hoan-thien-cac-du-an-giao-dat-cho-dan-2021103117095404.htm
 
Ngày 31/10/2021, Báo Pháp luật online có đưa tin, bài: Kiến nghị Tổng cục THADS tác động Chủ tịch UBND sớm thi hành bản án: https://plo.vn/phap-luat/kien-nghi-tong-cuc-thads-tac-dong-chu-tich-ubnd-som-thi-hanh-ban-an-1025089.html