Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban đầu tư công tháng 5

09/06/2023

Sáng ngày 07/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác đầu tư công tháng 5. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì Hội nghị. Điểm cầu Bộ Tư pháp có sự tham dự của các cơ quan tham mưu, quản lý về đầu tư công gồm Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ được giao làm Chủ đầu tư dự án. Các điểm cầu địa phương gồm Trường Đại học Luật Hà Nội và 61 Cục Thi hành án dân sự địa phương được giao làm Chủ đầu tư dự án hoặc có liên quan đến công trình triển khai trên địa bàn.
Theo báo cáo tóm tắt của Cục Kế hoạch - Tài chính, đến hết 31/5/2023, Bộ Tư pháp đã phân bổ và giao chi tiết đạt tỷ lệ 95,6% tổng số kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với số vốn đã giao chi tiết, Bộ đã giao vốn cho dự án trọng điểm Cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội chiếm 43,8%; giao vốn cho nhóm dự án khởi công mới đã hoàn thiện thủ tục đầu tư là 43,3%; giao vốn cho nhóm dự án đã hoàn thành được phê duyệt quyết toán và dự án chuyển tiếp chiếm tỷ trọng 12,9%. Số vốn còn lại chiếm tỷ lệ 4,4% chưa giao chi tiết, Bộ Tư pháp dự kiến bố trí cho nhóm 8 dự án đề nghị bố trí vốn quá hạn đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép và đang được Chủ đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án. Số vốn này dự kiến sẽ tiếp tục được phân bổ và giao chi tiết trong tháng 6/2023. Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 31/5/2023, Bộ Tư pháp mới giải ngân đạt 8,25% tổng số vốn đã giao (thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước).
Tại Hội nghị, đại diện Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn, nguyên nhân, các giải pháp thúc đẩy triển khai, giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, một số Chủ đầu tư dự án cũng đã tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan.
Ghi nhận sự nỗ lực của các Chủ đầu tư dự án trong triển khai các dự án đầu tư công được giao trong thời gian qua, tuy nhiên, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đánh giá tình hình triển khai chung của các dự án và giải ngân vốn đầu tư còn chậm, chưa đáp ứng được kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân mà các Chủ đầu tư đã cam kết. Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư cần chủ động, tập trung, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án khởi công mới đang thực hiệc việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn các đơn vị tư vấn có đủ năng lực theo quy định, trong đó đặc biệt quan tâm đơn vị Tư vấn quản lý dự án. Bên cạnh đó, song song với việc thực hiện công tác thiết kế, các Chủ đầu tư cần quan tâm, đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng, giao đất, cấp đất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để dự án có thể khởi công sau khi hoàn thiện bước thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu.
 

Thứ trưởng đề nghị Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ động, sâu sát hơn nữa trong công tác tham mưu, quản lý và tăng cường làm việc trực tiếp hướng dẫn Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; đồng thời giao Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì, định kỳ giao ban với Chủ đầu tư dự án do Lãnh đạo Bộ quyết định đầu tư và giao Tổng Cục trưởng Thi hành án dân sự định kỳ, giao ban với Chủ đầu tư các dự án được phân cấp quản lý để bám sát tiến độ triển khai các dự án, kịp thời gian gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy việc triển khai và giải ngân. Đồng thời, định kỳ hàng tháng, Thứ trưởng sẽ giao ban với Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và một số Chủ đầu tư các dự án có vướng mắc cần phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để các đơn vị chủ động trong triển khai nhiệm vụ.


Các tin khác