Đoàn kiểm tra Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc tại tỉnh Tây Ninh

25/07/2011
Trong 02 ngày 14, 15/7/2011 thực hiện Kế hoạch số 2365/THA-GQKNTC của Tổng cục Thi hành án dân sự Đoàn Công tác của Tổng Cục do đ/c Lê Thị Kim Dung – Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Trưởng đoàn, đã trực tiếp kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và tình hình thực hiện quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tiếp đoàn có đ/c Nguyễn Văn Hóa – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh, các đ/c Phó cục trưởng và các thẩm tra viên, chuyên viên của phòng Kiểm tra và giải quyết đơn thư thuộc Cục.


Trên cơ sở báo cáo số 697/BC-CTHADS ngày 13/7/2011 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức thi hành 02 Quyết định giải quyết khiếu  nại  của Tổng cục và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2011, Đoàn Công tác đã nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, trao đổi làm việc và kết luận như sau:

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thực hiện cơ bản 02 Quyết định giải quyết khiếu nại của Tổng Cục Thi hành án dân sự; kịp thời khắc phục và ban hành các văn bản để điều chỉnh các sai sót, có cân nhắc, thận trọng trong việc tổ chức thi hành các bước tiếp theo của quá trình thi hành án, thu hồi các quyết định kê biên có sai sót, phối hợp với các cơ quan chuyên môn - chính quyền địa phương xác minh lại điều kiện thi hành án; đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan để rút ra bài học kinh nghiệm. Trong công tác giải quyết khiếu nại - tố cáo, công tác tiếp dân của đơn vị thực hiện tương đối bài bản, tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt ở mức cao; làm tốt công tác kiểm tra kết quả giải quyết đối với các đơn thư đã chuyển cho các chi cục; đã tổ chức triển khai, tập huấn và thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Ngành. Bên cạnh đó, Đoàn cũng lưu ý Cục Thi hành án tỉnh Tây Ninh một số nội dung liên quan đến công tác tham mưu của Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại cho lãnh đạo Cục, cần tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ của chấp hành viên nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, thận trọng tránh sơ suất trong quá trình tổ chức thi hành án và phải tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc đã có chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua. Trong thời gian tới, cần thông qua công tác tiếp dân và trong quá trình tổ chức thi hành án phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến nhân dân, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, bồi dưỡng các văn bản pháp luật về thi  hành án dân sự đến toàn thể công chức trong Ngành, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại về thi hành án dân sự và chất lượng tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Việc tổ chức kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh đã giúp cho đơn vị và cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ học hỏi, trau dồi, hỗ trợ kinh nghiệm thêm trong công tác chuyên môn giúp cho địa phương thực hiện tốt trình tự, quy trình tác nghiệp trong công tác thi hành án dân sự, hoàn thành nhiệm vụ của Ngành./.

Thang Thị Liên