Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ “Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự”

09/08/2011
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự, thực hiện Quyết định số 482/QĐ-BTP ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2011, Quyết định số 1262/QĐ-BTP ngày 25/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch kèm theo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề liên quan, Tổng cục thi hành án dân sự đã tiến hành triệu tập các đại biểu của các cơ quan thi hành án dân sự địa phương tham gia lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.


Thành phần triệu tập bao gồm đại diện Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, một số Chi cục trưởng và các công chức được phân công làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Kế hoạch, Lớp Bồi dưỡng cho các tỉnh phía Bắc được tổ chức tại thành phố Hải Phòng và sẽ được tổ chức trong 03 ngày, từ ngày 15/8/2011 đến ngày 17/8/2011. Trong thời gian này, các đại biểu sẽ được tập huấn và trao đổi về các chuyên đề liên quan như: công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự (như quy trình tiếp công dân, một số lưu ý về kỹ năng tiếp công dân; kỹ năng tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác thi hành án dân sự; kỹ năng giải quyết khiếu nại và những lưu ý đối với việc giải quyết khiếu nại lần đầu và lần thứ hai; kỹ năng giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự trong đó chú ý kỹ năng xác minh, đối thoại và kỹ năng nghiên cứu tài liệu, soạn thảo văn bản); công tác quản lý công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan thi hành án trực thuộc; công tác phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác giải quyết bồi thường nhà nước trong công tác thi hành án dân sự; công tác báo cáo, thống kê về tình hình khiếu nại tố cáo và việc giải quyết khiếu nại tố cáo.  

Việc tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Lãnh đạo Tổng cục thi hành án dân sự đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực này. Việc tổ chức Lớp cũng đáp ứng mong mỏi của cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong việc trang bị các kỹ năng cần thiết nhằm thực hiện tốt chức trách giải quyết khiếu nại tố cáo và quản lý công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự./.

 Vụ giải quyết khiếu nại tố cáo