Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ “Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự” (Khu vực phía Nam)

15/08/2011
Tiếp theo lớp "Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề liên quan"  cho các cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh phía Bắc tại thành phố Hải Phòng trong 03 ngày, từ ngày 15/8/2011 đến ngày 17/8/2011, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục triệu tập các đại biểu của các cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh phía Nam. Việc mở lớp nằm trong khuôn khổ Kế hoạch công tác năm 2011 của Tổng cục Thi hành án dân sự, nhằm thực hiện Quyết định số 482/QĐ-BTP ngày 09/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2011, Quyết định số 1262/QĐ-BTP ngày 25/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch kèm theo về việc mở lớp"Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự và các vấn đề liên quan".


Lớp Bồi dưỡng cho các đại biểu của các cơ quan thi hành án dân sự các tỉnh phía Nam được tổ chức tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 24/8/2011 đến ngày 26/8/2011, các báo cáo viên sẽ trình bày 12 chuyên đề trực tiếp liên quan đến nghiệp vụ giải quyết khiếu nại tố cáo và quản lý công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự. Thành phần triệu tập bao gồm đại diện Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, một số Chi cục trưởng và các công chức được phân công làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

                                                   Vụ giải quyết khiếu nại tố cáo