Ban Chỉ đạo THADS kiện toàn và hoạt động theo quy định mới

28/09/2011
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao “hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự”.


1. Ban Chỉ đạo THADS tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 173; khoản 1, khoản 2 Điều 174 Luật Thi hành sán dân sự và Điều 13 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan THADS cùng cấp, bao gồm: Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan THADS cùng cấp.

2. Ban Chỉ đạo THADS có nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân cùng cấp về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS. Giúp Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS. Đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan với cơ quan THADS trong việc tổ chức cưỡng chế THADS. Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo THADS, ý kiến của Ủy ban nhân dân về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác THADS tại địa phương. Kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về THADS.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo THADS điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo THADS; quyết định nội dung cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo THADS; phân công cho Phó trưởng ban và các thành viên trong Ban Chỉ đạo THADS thực hiện công việc của Ban Chỉ đạo THADS; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động của các thành viên trong Ban Chỉ đạo THADS và các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương trong công tác THADS; quyết định kiểm tra hoặc cử thành viên trong Ban Chỉ đạo THADS phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân trong công tác THADS ở địa phương; chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân về nhiệm vụ được giao.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo THADS là Thường trực Ban Chỉ đạo THADS, thay mặt Trưởng ban chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được Trưởng ban ủy quyền; giúp Trưởng ban trong việc chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS và chịu trách nhiệm về những công việc được Trưởng ban giao; trực tiếp giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo THADS, ký các văn bản của Ban Chỉ đạo THADS theo ủy quyền của Trưởng ban trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định biện pháp chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sau khi có ý kiến kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo THADS; tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban Chỉ đạo THADS, chuẩn bị các điều kiện làm việc cho Ban Chỉ đạo THADS, lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp phê duyệt; đôn đốc cơ quan THADS, các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cùng cấp về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo THADS tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo THADS; đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS; chịu trách nhiệm về ý kiến của mình trong các cuộc họp Ban Chỉ đạo THADS; trường hợp vượt quá thẩm quyền quyết định, phải xin ý kiến của thủ trưởng đơn vị và cũng phải chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến đó; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, đơn vị mình, có trách nhiệm chỉ đạo hoặc đề xuất chỉ đạo đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành, đơn vị mình phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo THADS; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan đến chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS thuộc chức năng quản lý của ngành, đơn vị mình và truyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của Ban Chỉ đạo THADS tới ngành, đơn vị mình để phối hợp thực hiện; phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo THADS và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo THADS phân công.

Thư ký Ban Chỉ đạo THADS giúp Ban Chỉ đạo THADS xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác THADS; theo dõi tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch giúp Ủy ban nhân dân chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS do Ban Chỉ đạo THADS đề ra và kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cùng cấp. Trường hợp có vấn đề phát sinh trong việc tổ chức thực hiện, thì phải kịp thời báo cáo Trưởng ban hoặc Phó trưởng Ban Chỉ đạo THADS để có biện pháp giải quyết; đề xuất nội dung cuộc họp và chuẩn bị cuộc họp của Ban Chỉ đạo THADS, ghi biên bản các cuộc họp của Ban Chỉ đạo THADS; gửi chương trình, kế hoạch, văn bản về ý kiến hoặc quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp về biện pháp chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS đến các thành viên trong Ban Chỉ đạo THADS, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết để thực hiện; chuẩn bị văn bản báo cáo để Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban ký trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định biện pháp chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS tại địa phương sau khi có kết luận của Ban Chỉ đạo THADS; tổng hợp tình hình, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế THADS và báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS trình Trưởng ban xem xét ban hành; thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo THADS phân công.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục THADS. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo THADS huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục THADS.

5. Thành phần Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh gồm có: Chủ tịch hoặc 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Trưởng ban. Cục trưởng Cục THADS - Phó trưởng ban. Các ủy viên gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an cấp tỉnh. Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tham gia họp Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mời đại diện một hoặc một số cơ quan, tổ chức liên quan ở cấp tỉnh làm ủy viên Ban Chỉ đạo THADS, như: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông và Vận tải, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan liên quan khác. Thư ký Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh là 01 công chức của Cục THADS.

Thành phần Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện gồm có: Chủ tịch hoặc 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Trưởng ban. Chi cục trưởng Chi cục THADS - Phó trưởng ban. Các ủy viên gồm: Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an cấp huyện. Mời đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tham gia họp Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân dân cấp huyện có thể mời đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan ở cấp huyện làm ủy viên Ban Chỉ đạo THADS huyện, như: Phòng Nội vụ, Phòng Xây dựng hoặc Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội, Ban Chỉ huy quân sự, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện và các cơ quan liên quan khác. Thư ký Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện là 01 công chức của Chi cục THADS.

Trưởng ban, Phó trưởng ban, các ủy viên và Thư ký Ban Chỉ đạo THADS (gọi chung là thành viên Ban Chỉ đạo THADS) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban Chỉ đạo THADS về nhiệm vụ được giao.

6. Ban Chỉ đạo THADS hoạt động với các nguyên tắc: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo công tác THADS đúng chức năng, kịp thời, theo quy định của pháp luật. Tôn trọng hoạt động nghiệp vụ của cơ quan THADS theo quy định của pháp luật. Phát huy vai trò phối hợp của các cấp, các ngành trong hoạt động chỉ đạo công tác THADS trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn.

7. Ban Chỉ đạo THADS làm việc theo chế độ tập thể. Trong các cuộc họp của Ban Chỉ đạo THADS, các vấn đề được đưa ra thảo luận, bàn bạc tập thể, sau đó Trưởng Ban Chỉ đạo THADS kết luận; trường hợp có ý kiến khác nhau phải được ghi vào biên bản cuộc họp để báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét cho ý kiến giải quyết. Tài liệu cuộc họp phải được gửi cho các thành viên Ban Chỉ đạo THADS trước 03 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp. Thành viên vắng mặt phải có ý kiến bằng văn bản về nội dung vụ việc cưỡng chế THADS mà Ban Chỉ đạo THADS sẽ thảo luận để Thư ký Ban Chỉ đạo THADS báo cáo tại cuộc họp. Kết luận của Ban Chỉ đạo THADS phải thể hiện ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, do Trưởng ban hoặc người được Trưởng ban ủy quyền ký.

Trong quá trình thực hiện kết luận, nếu có vấn đề phát sinh, Ban Chỉ đạo THADS tổ chức họp lại để phân tích và đánh giá, đưa ra các đề xuất nhằm giải quyết vấn đề đó. Ban Chỉ đạo THADS họp định kỳ mỗi quý một lần, họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc đề nghị của Phó trưởng ban.

Các thành viên tham gia vào các hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS và thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban Chỉ đạo THADS phân công.

8. Chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác THADS và ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cùng cấp phải được gửi đến các thành viên Ban Chỉ đạo THADS, các cơ quan, tổ chức hữu quan biết để thực hiện.

Ban Chỉ đạo THADS báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp theo từng vụ việc cưỡng chế THADS; báo cáo định kỳ quý, sáu tháng và hàng năm với Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp cấp tỉnh và cơ quan THADS cấp tỉnh (đối với Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện); báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng cục THADS thuộc Bộ Tư pháp (đối với Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh). Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

9. Quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo THADS với các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương: Ban Chỉ đạo THADS chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động, phối hợp các cơ quan, tổ chức hữu quan với cơ quan THADS trong công tác THADS. Ban Chỉ đạo THADS phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác THADS. Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, trả lời ý kiến thỉnh thị của Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện. Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện thực hiện ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh; nếu có vướng mắc, khó khăn phải kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh.

Quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo THADS với cơ quan THADS: Ban Chỉ đạo THADS kịp thời tổ chức cuộc họp để bàn biện pháp chỉ đạo việc phối hợp và tổ chức cưỡng chế THADS theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan THADS cùng cấp. Cơ quan THADS chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo quy định tại khoản 6 Điều 14 và khoản 6 Điều 16 Luật THADS. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo THADS để tham mưu giúp Ủy ban nhân dân chỉ đạo giải quyết.

10. Văn bản của Ban Chỉ đạo THADS được lấy số và sử dụng con dấu theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

11. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS do ngân sách địa phương bảo đảm, được cấp qua cơ quan THADS cùng cấp. Hàng năm, cơ quan THADS lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để được xem xét phê duyệt theo quy định về ngân sách nhà nước.

Thành viên Ban Chỉ đạo THADS được hưởng chế độ bồi dưỡng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định và chế độ bồi dưỡng cưỡng chế THADS khi tham gia cưỡng chế THADS.

Mức chi và nguồn chi bồi dưỡng cưỡng chế THADS cho thành viên Ban Chỉ đạo THADS thực hiện theo quy định của pháp luật về chi phí cưỡng chế THADS.

                                                Lê Anh Tuấn