Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu nhiện vụ năm 2014 cho Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự

18/12/2013


Ngày 06/12/2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số: 3005/QĐ-BTP về việc giao chỉ tiêu nhiệu vụ cho Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2014 như sau:

1. Ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành.

3. Khắc phục cơ bản vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự.

4. Thi hành xong đạt trên 88% về việc và trên 77% về tiền (tiền và giá trị tài sản được quy ra tiền) trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành.

5. Giảm 7% đến 10% số việc chuyển sang năm 2015 so với số việc chuyển kỳ sau của năm 2013 chuyển sang năm 2014.           

6. Giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Giải quyết xong 100% đơn, thư khiếu nại, tố cáo của năm 2013 chuyển sang và 90% đơn, thư khiếu nại, tố cáo mới thụ lý trong năm 2014 thuộc thẩm quyền; Cơ bản giải quyết xong đơn, thư khiếu nại, tố cáo bức xúc tồn đọng, kéo dài.

Cũng trong ngày Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số: 3428a/QĐ-TCTHADS ngày 06/12/2013 về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2014, theo đó nhiệm vụ được giao cụ thể tới từng địa phương, cụ thể như sau:

1. Ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện, chưa có điều kiện giải quyết.

3. Khắc phục cơ bản vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự.

4. Giải quyết xong đạt tỷ lệ % về việc, về tiền (tiền và giá trị tài sản được quy ra tiền) trên tổng số việc, tiền có điều kiện giải quyết theo Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo quyết định này.

5. Giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Giải quyết xong 100% đơn, thư khiếu nại, tố cáo của năm 2013 chuyển sang và 90% đơn, thư khiếu nại, tố cáo mới thụ lý trong năm 2014 thuộc thẩm quyền. Cơ bản giải quyết xong đơn, thư khiếu nại, tố cáo bức xúc tồn đọng, kéo dài.

6. Giảm tỷ lệ  % số việc chuyển sang năm 2015 so với số việc của năm 2013 chuyển sang năm 2014 theo Phụ lục III ban hành kèm theo quyết định này. Đối với những đơn vị không có số chuyển kỳ sau, không phải thực hiện chỉ tiêu này.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở để chi thu nhập tăng thêm theo quy định hiện hành và bình xét thi đua khen thưởng năm 2014 đối với các cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê