Điểm tin báo chí về THADS tháng 8 năm 2022

05/09/2022


Ngày 02/08/2022, Báo Nghệ An có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp liên ngành: https://baonghean.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-va-vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-ky-ket-quy-che-phoi-hop-lien-nganh-post257012.html

Ngày 02/08/2022, Truyền hình Nghệ An 
có đưa tin, bài: Ký kết quy chế phối hợp liên ngành công tác thi hành án dân sự: https://truyenhinhnghean.vn/phap-luat/202208/ky-ket-quy-che-phoi-hop-lien-nganh-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-e211a46/

Ngày 02/08/2022, Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang 
có đưa tin, bài: Cưỡng chế kê biên tài sản thi hành án tại phường Đa Mai: https://tpbacgiang.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/QiFaHi6GoAXQ/content/cuong-che-ke-bien-tai-san-thi-hanh-an-tai-phuong-a-m-1

Ngày 02/08/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin, bài: Chi cục Thi hành án huyện Hóc Môn có Chi cục trưởng mới
https://plo.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-huyen-hoc-mon-co-chi-cuc-truong-moi-post691925.html

Ngày 03/08/2022, Báo Tuyên Quang 
có đưa tin, bài: Khắc phục khó khăn trong bảo quản vật chứng các vụ án hình sự: https://baotuyenquang.com.vn/phap-luat/hinh-su/khac-phuc-kho-khan-trong-bao-quan-vat-chung-cac-vu-an-hinh-su-161528.html

Ngày 03/08/2022, Báo Đồng Khởi 
có đưa tin, bài: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh: https://baodongkhoi.vn/bi-thu-tinh-uy-le-duc-tho-lam-viec-voi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-03082022-a103632.html

Ngày 03/08/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin, bài: Dân thắng kiện ủy ban nhưng mòn mỏi chờ thi hành án
phản ánh liên quan đến UBND tp. buôn Ma Thuật: https://plo.vn/dan-thang-kien-uy-ban-nhung-mon-moi-cho-thi-hanh-an-post692071.html

Ngày 04/08/2022, Báo Tiền phong 
có đưa tin, bài: Toà bảo đúng, thi hành án nói sai, dân bất lực nhìn tài sản bị chiếm dụng phản ánh việc chậm THA của Chi cục Bố Trạch, tỉnh Quảng bình: https://tienphong.vn/toa-bao-dung-thi-hanh-an-noi-sai-dan-bat-luc-nhin-tai-san-bi-chiem-dung-post1458697.tpo

Ngày 04/08/2022, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bến Tre 
có đưa tin, bài: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh: https://bentre.dcs.vn/tin-tuc/Bi-thu-Tinh-uy-Le-Duc-Tho-lam-viec-voi-Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-tinh-14862.html

Ngày 05/04/2022, Báo Hoà Bình 
có đưa tin, bài: Khó khăn trong thi hành án tín dụng, ngân hàng: http://www.baohoabinh.com.vn/217/168812/Kho-khan-tr111ng-thi-hanh-an-tin-dung,-ngan-hang.htm

Ngày 08/08/2022, Báo Đại biểu nhân dân 
có đưa tin, bài: Thiếu cơ chế công khai tài sản, khó thi hành án: https://daibieunhandan.vn/Giai-dap-phap-luat/thieu-co-che-cong-khai-tai-san-kho-thi-hanh-an-i297397/

Ngày 08/08/2022, Báo Hà Nam 
có đưa tin, bài: Chuyển biến tích cực từ phong trào thi đua của ngành thi hành án dân sự: https://baohanam.com.vn/doi-song/chuyen-bien-tich-cuc-tu-phong-trao-thi-duaacua-nganh-thi-hanh-an-dan-su-71475.html

Ngày 08/08/2022, Báo An Giang 
có đưa tin, bài: Đề nghị thi hành bản án có hiệu lực pháp luật: https://baoangiang.com.vn/de-nghi-thi-hanh-ban-an-co-hieu-luc-phap-luat-a339842.html

Ngày 08/08/2022, Báo Phụ nữ Việt Nam 
có đưa tin, bài: Thi hành án mời công an có mặt để xác minh điều kiện thi hành án vụ người cha giấu con gái sau ly hôn: https://phunuvietnam.vn/thi-hanh-an-moi-cong-an-co-mat-de-xac-minh-dieu-kien-thi-hanh-an-vu-nguoi-cha-giau-con-gai-sau-ly-hon-20220808174432283.htm

Ngày 08/08/2022, Báo mới 
có đưa tin, bài: Thi hành án mời công an có mặt để xác minh điều kiện thi hành án vụ người cha giấu con gái sau ly hôn: https://baomoi.com/thi-hanh-an-moi-cong-an-co-mat-de-xac-minh-dieu-kien-thi-hanh-an-vu-nguoi-cha-giau-con-gai-sau-ly-hon/c/43393933.epi

Ngày 08/08/2022, Báo thanh niên 
có đưa tin, bài: Bình Thuận: Cưỡng chế lấy lại đất bị chiếm giữ trước đồi cát bay Mũi Né: https://thanhnien.vn/binh-thuan-cuong-che-lay-lai-dat-bi-chiem-giu-truoc-doi-cat-bay-mui-ne-post1486148.html

Ngày 08/08/2022, Báo Người lao động 
có đưa tin, bài: Cưỡng chế, thu hồi đất của 9 hộ dân ở đồi cát Mũi Né
https://nld.com.vn/phap-luat/cuong-che-thu-hoi-dat-cua-9-ho-dan-o-doi-cat-mui-ne-20220808171654906.htm

Ngày 09/08/2022, Báo msn.vn 
có đưa tin, bài: Lấy lại mặt bằng đất công bị các hộ chiếm giữ trước đồi cát bay Mũi Né: https://www.msn.com/vi-vn/news/national/l%E1%BA%A5y-l%E1%BA%A1i-m%E1%BA%B7t-b%E1%BA%B1ng-%C4%91%E1%BA%A5t-c%C3%B4ng-b%E1%BB%8B-c%C3%A1c-h%E1%BB%99-chi%E1%BA%BFm-gi%E1%BB%AF-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91%E1%BB%93i-c%C3%A1t-bay-m%C5%A9i-n%C3%A9/ar-AA10smvm

Ngày 09/08/2022, Báo Lao động 
có đưa tin, bài: Lấy lại mặt bằng đất công bị các hộ chiếm giữ trước đồi cát bay Mũi Né:  https://laodong.vn/phap-luat/lay-lai-mat-bang-dat-cong-bi-cac-ho-chiem-giu-truoc-doi-cat-bay-mui-ne-1078646.ldo

Ngày 09/08/2022, Báo Phụ nữ VN 
có đưa tin, bài: Thi hành án mời công an có mặt để xác minh điều kiện thi hành án vụ người cha giấu con gái sau ly hôn: https://phunuvietnam.vn/thi-hanh-an-moi-cong-an-co-mat-de-xac-minh-dieu-kien-thi-hanh-an-vu-nguoi-cha-giau-con-gai-sau-ly-hon-20220808174432283.htm

Ngày 09/08/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin, bài: Lắng nghe và vận động, thuyết phục tự nguyện thi hành án đối với trường hợp bà Lâm Thị Thu Mai: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/lang-nghe-va-van-dong-thuyet-phuc-tu-nguyen-thi-hanh-an-doi-voi-truong-hop-ba-lam-thi-thu-mai-58716.html

Ngày 09/08/2022, Báo Sài gòn giải phóng 
có đưa tin, bài: Cưỡng chế, thu hồi hàng loạt cơ sở kinh doanh trước mặt đồi cát bay Mũi Né: https://www.sggp.org.vn/cuong-che-thu-hoi-hang-loat-co-so-kinh-doanh-truoc-mat-doi-cat-bay-mui-ne-833227.html

Ngày 10/08/2022, Báo Thái Nguyên 
có đưa tin, bài: Đồng bộ các giải pháp thi hành án tín dụng ngân hàng: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/dong-bo-cac-giai-phap-thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang-304239-101.html

Ngày 11/08/2022, Báo Công an nhân dân 
có đưa tin, bài: Nhìn lại những đại án gây thất thoát tài sản lớn: https://cand.com.vn/phap-luat/-nhin-lai-nhung-dai-an-gay-that-thoat-tai-san-lon-i663543/
 
Ngày 11/08/2022, Tạp chí điện tử Tòa án nhân dân tối cao 
có đưa tin, bài: Hoàn thiện thể chế về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://tapchitoaan.vn/hoan-thien-the-che-ve-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te6899.html

Ngày 11/08/2022, Ủy ban kiểm tra trung ương 
có đưa tin, bài:UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên kỷ luật khiển trách Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục thi hành án dân sự tỉnh: https://ubkttw.vn/hoat-dong-cua-ubkt-cac-cap/ubkt-tinh-uy-hung-yen-ky-luat-khien-trach-pho-truong-phong-nghiep-vu-va-to-chuc-thi-hanh-an-dan-su-cuc-thi-hanh-an-dan-s2.html

Ngày 11/08/2022, Báo Vietnam net 
có đưa tin, bài: Hưng Yên kỷ luật Phó phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự: https://vietnamnet.vn/hung-yen-ky-luat-pho-phong-nghiep-vu-va-to-chuc-thi-hanh-an-dan-su-2048575.html

Ngày 11/08/2022, Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh 
có đưa tin, bài: Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo trong THADS: https://www.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=111828

Ngày 11/08/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin, bài: Phú Quốc có số án hành chính chưa thi hành nhiều nhất tỉnh Kiên Giang: https://plo.vn/phu-quoc-co-so-an-hanh-chinh-chua-thi-hanh-nhieu-nhat-tinh-kien-giang-post693471.html

Ngày 11/08/2022, Báo thanh niên 
có đưa tin, bài: Bị tố văng tục với phụ nữ, Chi cục trưởng thi hành án nói gì?: https://thanhnien.vn/bi-to-vang-tuc-voi-phu-nu-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-noi-gi-post1487295.html

Ngày 11/08/2022, Báo Vĩnh phúc 
có đưa tin, bài: Sát sao, trách nhiệm đối với từng vụ việc thi hành án: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/81772/sat-sao-trach-nhiem-doi-voi-tung-vu-viec-thi-hanh-an.html

Ngày 11/08/2022, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh 
có đưa tin, bài: Bản án có hiệu lực 11 năm, thi hành án vẫn “giậm chân” vì lý do ‘lộn thửa’?!: https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/an-giang-ban-an-co-hieu-luc-11-nam-co-quan-thi-hanh-an-van-chay-y_135346.html

Ngày 11/08/2022, Báo Công lý 
có đưa tin, bài: "Kỳ lạ" đấu giá nhà đất thi hành án tại Thanh Trì, Hà Nội (Bài 3): Việc đấu giá được thực hiện thế nào?: https://congly.vn/ky-la-dau-gia-nha-dat-thi-hanh-an-tai-thanh-tri-ha-noi-bai-3-viec-dau-gia-duoc-thuc-hien-the-nao-211793.html

Ngày 11/08/2022, Báo Đơi sống pháp luật 
có đưa tin, bài: Chuyển cơ quan điều tra hàng loạt sai phạm của cục THADS TP.HCM và công ty Cổ phần đấu giá Châu Á: https://www.doisongphapluat.com/chuyen-co-quan-dieu-tra-hang-loat-sai-pham-cua-cuc-thads-tp-hcm-va-cong-ty-co-phan-dau-gia-chau-a-a547487.html

Ngày 12/08/2022, Báo Công an nhân dân 
có đưa tin, bài: Những vướng mắc về tài sản đảm bảo thi hành án: https://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/nhung-vuong-mac-ve-tai-san-dam-bao-thi-hanh-an-i663693/

Ngày 13/08/2022, Báo Quảng Bình 
có đưa tin, bài: Minh Hóa: 7 năm... vẫn chưa thi hành xong một vụ án dân sự: https://baoquangbinh.vn/phap-luat/202208/minh-hoa-7-nam-van-chua-thi-hanh-xong-mot-vu-an-dan-su-2202759/

Ngày 15/08/2022, Báo Thái Nguyên 
có đưa tin, bài: Vụ “Cần trả ngay đất về chính chủ” tại Bá Thước (Thanh Hóa): Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu xử lý: https://baotainguyenmoitruong.vn/vu-can-tra-ngay-dat-ve-chinh-chu-tai-ba-thuoc-thanh-hoa-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-yeu-cau-xu-ly-342743.html

Ngày 15/08/2022, Báo thanh tra 
có đưa tin, bài: Tạm đình chỉ thi hành án, chờ quyết định giám đốc thẩm: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/tam-dinh-chi-thi-hanh-an-cho-quyet-dinh-giam-doc-tham-200719.html

Ngày 16/08/2022, Báo Đồng Nai 
có đưa tin, bài: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202208/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-thi-hanh-an-dan-su-3130298/

Ngày 16/08/2022, Báo tin tức tây ninh 
có đưa tin, bài: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính - Báo Tây Ninh Online: https://tintuctayninh.com/phap-luat/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-theo-doi-thi-hanh-an-hanh-chinh-bao-tay-ninh-online-6448.html

Ngày 16/08/2022, Báo Công luận 
có đưa tin, bài: Văn phòng Chính phủ chuyển đơn đến Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết: https://www.congluan.vn/van-phong-chinh-phu-chuyen-don-den-bo-tu-phap-de-xem-xet-giai-quyet-post209229.html

Ngày 17/08/2022, Báo Đồng Nai 
có đưa tin, bài: Cần phối hợp xử lý dứt điểm các vụ thi hành án dân sự tồn đọng: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202208/can-phoi-hop-xu-ly-dut-diem-cac-vu-thi-hanh-an-dan-su-ton-dong-3130467/index.htm

Ngày 18/08/2022, Báo Nông nghiệp 
có đưa tin, bài: Thi hành án bị tố thiếu trách nhiệm, đương sự 'bùng tiền' mua hải sản?: https://nongnghiep.vn/thi-hanh-an-bi-to-thieu-trach-nhiem-duong-su-bung-tien-mua-hai-san-d330171.html

Ngày 18/08/2022, Báo Nam Định 
có đưa tin, bài: Chuyển biến trong công tác thi hành án dân sự ở Hải Hậu
http://baonamdinh.com.vn/channel/5086/202208/chuyen-bien-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-o-hai-hau-2552531/

Ngày 18/08/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin, bài: Chỉ đạo thi hành Bản án số 90 của TAND tỉnh: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/chi-dao-thi-hanh-ban-an-so-90-cua-tand-tinh-58907.html

Ngày 18/08/2022, Báo Đồng Nai 
có đưa tin, bài: Nỗ lực xử lý các vụ án tồn đọng, phức tạp, kéo dài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202208/no-luc-xu-ly-cac-vu-an-ton-dong-phuc-tap-keo-dai-3130679/

Ngày 18/08/2022, Báo Bình Phước 
có đưa tin, bài: Phối hợp, nâng cao hơn nữa chất lượng thi hành án dân sự: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/136122/phoi-hop-nang-cao-hon-nua-chat-luong-thi-hanh-an-dan-su

Ngày 21/08/2022, Cổng TTĐT UBND thành phố Sóc Trăng 
có đưa tin, bài: BCĐ Thi hành án Dân sự TP Sóc Trăng họp tháo gở khó khăn việc thi hành Bản án số 90 của Tòa án nhân dân tỉnh: https://ubndtp.soctrang.gov.vn/tpsoctrang/1279/30419/53504/353937/thong-tin-thoi-su/bcd-thi-hanh-an-dan-su-tp-soc-trang-hop-thao-go-kho-khan-viec-thi-hanh-ban-an-so-90-cua-toa-an-n.aspx

Ngày 21/08/2022, Báo Quảng Ninh 
có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự tỉnh: Thi đua “về đích” sớm: https://baoquangninh.com.vn/thi-hanh-an-dan-su-tinh-thi-dua-ve-dich-som-2174785.html

Ngày 21/08/2022, Báo Công lý 
có đưa tin, bài: "Kỳ lạ" đấu giá nhà đất thi hành án tại Thanh Trì, Hà Nội (Bài 4): Giá trúng năm 2021 chưa bằng 1/2 giá năm 2011: https://congly.vn/ky-la-dau-gia-nha-dat-thi-hanh-an-tai-thanh-tri-ha-noi-bai-4-gia-trung-nam-2021-chua-bang-1-2-gia-nam-2011-212300.html

Ngày 22/08/2022, Báo Thị trường Việt Nam 
có đưa tin, bài: Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng: https://thitruongvietnam.vn/phap-luat/thu-hoi-tai-san-bi-chiem-doat-trong-cac-vu-an-kinh-te-tham-nhung-387152.html

Ngày 23/08/2022, Báo Công lý 
có đưa tin, bài: Kỳ lạ đấu giá nhà đất thi hành án tại Thanh Trì, Hà Nội (kỳ 6): Khoản vay 6,8 tỷ đồng không được giải ngân cho đương sự: https://congly.vn/ky-la-dau-gia-nha-dat-thi-hanh-an-tai-thanh-tri-ha-noi-ky-6-khoan-vay-6-8-ty-dong-khong-duoc-giai-ngan-cho-duong-su-212370.html

Ngày 23/08/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin, bài: Bản án có hiệu lực 10 năm vẫn "dài cổ" chờ thi hành án!: https://dantri.com.vn/ban-doc/ban-an-co-hieu-luc-10-nam-van-dai-co-cho-thi-hanh-an-20220819170838238.htm

Ngày 23/08/2022, Báo Thanh tra 
có đưa tin, bài: Cần làm rõ dấu hiệu sai phạm tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/can-lam-ro-dau-hieu-sai-pham-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-ha-dong-201000.html

Ngày 24/08/2022, Báo công an TP. Hồ Chí Minh 
có đưa tin, bài: Vụ người đàn ông bị đụng xe thương tích 73%: Những ‘khuất tất’ cần làm rõ: https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/nhung-khuat-tat-can-duoc-lam-ro_135978.html

Ngày 24/08/2022, Báo Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An 
có đưa tin, bài: Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ V tại Nghệ An: https://dbndnghean.vn/hoi-nghi-tu-phap-cac-tinh-co-chung-duong-bien-gioi-viet-nam-lao-mo-rong-lan-thu-v-tai-nghe-an-6197.htm

Ngày 25/08/2022, youtube.com 
có đưa tin, bài: Cưỡng chế giao tài sản thi hành án tại phường Vĩnh Thanh | THKG: https://www.youtube.com/watch?v=JiIaZV_0Qio

Ngày 25/08/2022, Cổng TTĐT huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên 
có đưa tin, bài: Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện: https://donghy.thainguyen.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-huyen/-/asset_publisher/Pd5HkZs9ZQIG/content/hop-ban-chi-ao-thi-hanh-an-dan-su-huyen

Ngày 25/08/2022, Cổng VKSND tỉnh Kiên Giang 
có đưa tin, bài: VKSND tỉnh kiểm tra việc thực hiện Kiến nghị tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp và kiểm tra công tác Kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 đối với VKSND huyện Tân Hiệp: https://vks.kiengiang.gov.vn/chitietbantin.aspx?MaTin=4181

Ngày 26/08/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin, bài: Đề nghị phản hồi thông tin vụ 10 năm "dài cổ" chờ thi hành án: https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/nhung-khuat-tat-can-duoc-lam-ro_135978.html

Ngày 28/08/2022, Báo Hà Tĩnh 
có đưa tin, bài: Ngành Thi hành án dân sự Thạch Hà giải quyết dứt điểm tranh chấp kéo dài: https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/nganh-thi-hanh-an-dan-su-thach-ha-giai-quyet-dut-diem-tranh-chap-keo-dai/236691.htm

Ngày 29/08/2022, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lâm Đồng 
có đưa tin, bài: Tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân trại giam Đại Bình: http://lamdongtv.vn/tin-tuc-n16066/tuyen-truyen-phap-luat-cho-pham-nhan-trai-giam-dai-binh.html

Ngày 30/03/2022, Báo Thanh Hóa 
có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự, khó chồng khó: https://baothanhhoa.vn/chuyen-vu-an/thi-hanh-an-dan-su-kho-chong-kho/166751.htm

Ngày 30/03/2022, Báo Vneconomy.vn 
có đưa tin, bài: Xử lý tài sản đảm bảo là nhà đất, thi hành án gặp khó: https://vneconomy.vn/xu-ly-tai-san-dam-bao-la-nha-dat-thi-hanh-an-gap-kho.htm

Ngày 31/08/2022, Báo Hòa Bình 
có đưa tin, bài: Huyện Lạc Thuỷ khắc phục khó khăn trong thi hành án dân sự: http://www.baohoabinh.com.vn/217/169651/Huyen-Lac-Thuy-khac-phuc-kho-khan-tr111ng-thi-hanh-an-dan-su.htm

Ngày 31/08/2022, Báo Đồng Khởi có đưa tin, bài: Dân vận khéo trong thi hành án dân sự ở huyện Thạnh Phú: https://baodongkhoi.vn/dan-van-kheo-trong-thi-hanh-an-dan-su-o-huyen-thanh-phu-31082022-a104725.html