Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác THA dân sự và theo dõi THA hành chính

19/04/2022
Ngày 19/4, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC), Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, các Phó Tổng cục trưởng , lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng Cục, đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ cùng dự.


Theo báo cáo, trong 06 tháng đầu năm, tổng số việc THADS phải thi hành là 587.739 việc. Số có điều kiện thi hành 410.615 việc. Thi hành xong là 202.015 việc, đạt tỉ lệ 49,20%. Về tiền, tổng số phải thi hành là 292.475 tỷ 365 triệu 061 nghìn đồng. Số có điều kiện thi hành là 159.795 tỷ 801 triệu 768 nghìn đồng. Thi hành xong 35.183 tỷ 572 triệu 922 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 22,02%.
Về thi hành án tín dụng ngân hàng, đã thi hành xong là 2.487 việc, tương ứng với 11.108 tỷ 860 triệu 660 nghìn đồng.
Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Đã thi hành xong 715 việc tương ứng với 9.050 tỷ 219 triệu 395 nghìn đồng.
Kết quả thi hành các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi: Đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc, trên 34.974 tỷ đồng.
Về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, đã xét miễn, giảm 1.258 việc, tương ứng với số tiền 05 tỷ 057 triệu 879 nghìn đồng.
Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao cho các cơ quan THADS 1.194 bản án hành chính. Các cơ quan THADS đã thực hiện thủ tục theo dõi đối với 262/262 bản án đã có quyết định buộc thi hành án của Tòa án (đã ra 262 văn bản thông báo tự nguyện thi hành án, đăng tải công khai 250/262 quyết định buộc thi hành án, tổ chức làm việc với người phải thi hành án 219 vụ việc, có 56 văn bản kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với vụ việc do vi phạm nghĩa vụ thi hành án). Các cơ quan hành chính đã thi hành xong 94/622 việc, đang tiếp tục thi hành 528 việc.

 
Việc tiếp công dân được tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Tổng cục THADS đã tiếp 104 lượt công dân; tiếp nhận 20 lượt thông tin phản ánh của công dân liên quan đến THADS qua đường dây nóng. Toàn Hệ thống đã tiếp nhận tổng số 4.182 đơn. Trong đó có 1.194 đơn thuộc thẩm quyền. Đã giải quyết xong 1.009/1.194 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 84,5%.  
Trong thời gian, Tổng cục sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của cơ quan y tế; chủ động nắm bắt tình hình phòng, chống dịch của các cơ quan, đơn vị trong toàn Hệ thống THADS, kịp thời có các giải pháp ứng phó khi có tình huống phát sinh.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, đặc biệt là các quan điểm, định hướng tại văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 96/2019/QH14; Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2022); Luật TTHC năm 2015; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; Nghị quyết số 23/NQ-BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp…
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã điểm lại các kết quả nổi bật trong 06 đầu năm về công tác THADS và THAHC như: Các cơ quan THADS đã tập trung tổ chức thi hành xong 202.015 việc tương ứng trên 35 nghìn tỷ đồng. Thi hành xong hơn 11 ngàn tỷ đồng các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng; Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ việc thuộc diện BCĐTW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi được tập trung chỉ đạo, thực hiện sát sao, quyết liệt, tiếp tục đạt kết quả tích cực với trên 9.000 tỷ đồng được thu hồi. Tổng cục và các cơ quan THADS tiếp tục có nhiều giải pháp, cố gắng trong tham mưu nâng cao kỷ cương, kỷ luật chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi THAHC...

 
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được và sự nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan THADS trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng cũng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tạo điều kiện của VKSNDTC (Vụ 11), các cơ quan, Ban Đảng đối với công tác THADS nói riêng và công tác tư pháp nói chung trong thời gian vừa qua.
Thời gian tới, trong bối cảnh cả nước đã chuyển qua trạng thái ”bình thường mới”, thực hiện thích ứng, linh hoạt, an toàn với Covid-19, tranh thủ, tận dụng các cơ hội để phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo công tác THADS sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và người dân, doanh nghiệp đối với công tác THADS, Thứ trưởng đề nghị toàn Hệ thống THADS cần nhận thức sâu sắc đầy đủ, những yêu cầu, thách thức đối với nhiệm vụ công tác THADS trong bối cảnh hiện nay; kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Tổng cục và các cơ quan THADS tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như:
Tập trung các nguồn lực, quyết liệt tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 được Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục giao, nhất là 02 chỉ tiêu cơ bản về việc và về tiền;
Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các  khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở, đặc biệt là những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, phản ánh, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp;  
Tiếp tục thực hiện quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong công tác THADS tại Tổng cục và các cơ quan THADS, nhất là các quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức, lãnh đạo, quản lý các cơ quan THADS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới hiện nay, nhất là những địa bàn trọng điểm, đơn vị còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém;
 
Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục và các cơ quan THADS cần rà soát các Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Ban cán sự, của Bộ, Tổng cục và các kết luận, chỉ đạo của Ban, ngành cấp trên có thẩm quyền để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, nhất là các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu hồi tài sản. Bên cạnh đó, Tổng cục và các cơ quan THADS tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp của các ngành Công an, Kiểm sát, Toà án, Nội chính, Tài nguyên & Môi trường... trong tổ chức THADS.
An Như