Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2026 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

31/08/2023
Căn cứ Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự (THADS) giai đoạn 2023-2026, Tổng cục THADS đã ban hành Kế hoạch số 3239/KH-TCTHADS ngày 31/8/2023 triển khai, thực hiện Chương trình hành động.


Kế hoạch đề ra mục đích nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trong Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026. Yêu cầu bảo đảm quán triệt toàn diện, đầy đủ quan điểm, mục tiêu, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và sự chỉ đạo thống nhất của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; phối hợp chặt chẽ, thống nhất với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động; xác định đầy đủ, chính xác các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục, cơ quan THADS địa phương trong việc tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Chương trình hành động; việc phân công thực hiện phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch phải khả thi, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh hình thức.
Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến, kịp thời, đầy đủ các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Hệ thống THADS và Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tự nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức, trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực THADS
- Đổi mới hình thức, nội dung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chương trình hành động: Tổ chức hội nghị trực tuyến đến 63 Cục THADS; các cuộc họp đơn vị, họp chi bộ và tuyên truyền, phổ biến trên Cổng thông tin điện tử.
- Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, công chức, người lao động của hệ thống THADS trong thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 22-KH/BCSĐ ngày 14/9/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026, Chương trình hành động số 82-Ctr/BCSĐ ngày 22/5/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; Quyết định số 764/QĐ-BTP ngày 22/5/2023 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025.
- Triển khai Quy định của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngay khi được ban hành.
2. Hoàn thiện thể chế về THADS, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
- Tổng kết thi hành Luật THADS, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật THADS và các quy định pháp luật có liên quan nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS, theo dõi THAHC.
- Tham mưu, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tổng kết thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp; trên cơ sở kết quả tổng kết Luật Tố tụng hành chính của Tòa án nhân dân tối cao sẽ nghiên cứu, xem xét, đề xuất sửa đổi Luật đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 27-NQ/TW; đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
- Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác THADS đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 nhằm phát triển nguồn nhân lực làm công tác THADS, THAHC và công nghệ thông tin đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
- Rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các quy trình, quy chế, quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan THADS bảo đảm theo đúng quy định gắn với yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS.
3. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC hàng năm: Xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác THADS, theo dõi THAHC, trong đó chú trọng triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại” để nâng cao hiệu quả công tác THADS, Chương trình hành động số 82-Ctr/BCSĐ ngày 22/5/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Quyết định số 764/QĐ-BTP ngày 22/5/2023 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.
          - Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, địa phương, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.
          - Tăng cường công tác kiểm tra việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
          - Phối hợp, tranh thủ kịp thời và tối đa sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong THADS; kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS
- Tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tăng cường giám sát trong nội bộ tập thể lãnh đạo Cục THADS.
- Rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý THADS. Kịp thời nắm bắt, tập trung xử lý các điểm nóng, địa bàn yếu kém về công tác tổ chức cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo trong Hệ thống THADS; thực hiện rà soát, sắp xếp, thay thế đối với cán bộ yếu kém, nhất là người đứng đầu.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021- 2025 (Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS) và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống THADS; Thông báo số 23/TB-TCTHADS ngày 19/01/2023 của Tổng cục THADS về việc tiếp tục chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm sai phạm, tiêu cực, tham nhũng trong hệ thống THADS.
- Tăng cường giám sát thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS.
- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Hệ thống THADS theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS.
- Thực hiện nghiêm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Hệ thống THADS theo quy định pháp luật để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và các văn bản khác về kê khai tài sản, thu nhập đối với công chức thuộc đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong toàn Hệ thống THADS.
- Lãnh đạo thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan; Quyết định số 129/QĐ-BTP ngày 11/8/2021 của Bộ Tư pháp quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS.
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động THADS theo quy định pháp luật
- Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Hệ thống THADS có hành vi tiêu cực, tham nhũng; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
- Tổ chức thực hiện các đề án đã được phê duyệt về xây dựng, bảo trì trụ sở và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc; thẩm tra, phê duyệt quyết toán ngân sách vốn đầu tư, xây dựng cơ bản trong Hệ thống THADS phải bảo đảm chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Lập, phân bổ dự toán ngân sách, thực hiện định mức phân bổ ngân sách; quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính; kiểm tra thường xuyên thu - chi ngân sách, cấp phát kinh phí, đầu tư xây dựng cơ bản trong Hệ thống THADS đúng quy định.
5. Tăng cường công tác kiểm tra; thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp công dân, xử lý thông tin đường dây nóng trong hoạt động THADS; thường xuyên rà soát việc xử lý đơn, kịp thời xử lý các kiến nghị của người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng/Trang thông tin điện tử THADS, Phần mềm Hỗ trợ trực tuyến THADS, thông qua đó làm kênh nắm bắt thông tin về tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện xử lý.
- Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân về THADS.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/BCSĐ ngày 03/4/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ngành Tư pháp, giai đoạn 2020 - 2025 liên quan đến THADS. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, xác định kiểm tra có trọng tâm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; các vụ việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên; các vụ việc có nhiều đơn thư, nhiều thông tin báo chí phản ánh. Tăng cường công tác hậu kiểm tra; thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định sau kiểm tra phải được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực thi công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm; trách nhiệm giải trình, việc thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong Hệ thống THADS.
- Phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có) phát hiện qua thanh tra, kiểm tra; phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý.
6. Giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS
- Tham mưu giúp Bộ Tư pháp phối hợp với với các Bộ, ngành có liên quan trong công tác xây dựng pháp luật để hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực bên ngoài; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS, theo dõi THAHC, đặc biệt là trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
- Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cơ quan THADS trong thời hạn theo quy định của pháp luật; nhất là các vụ việc án tuyên không rõ, khó thi hành.
- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác kiểm sát hoạt động THADS, phát hiện vi phạm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm sát, có biện pháp tháo gỡ các vụ việc phức tạp, kéo dài mà pháp luật chưa có quy định.
- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sơ kết, tổng kết tình hình phối hợp thực hiện các quy định về phối hợp liên ngành; thống nhất hướng dẫn áp dụng pháp luật, chỉ đạo nghiệp vụ; phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả THADS.
- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong THADS, theo dõi THAHC, để kịp thời thu hồi triệt để các tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền kê biên; tăng cường quản lý, giám sát công chức THADS để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm; tiến hành quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. Tích cực phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trung ương đôn đốc thi hành án hành chính hiệu quả./.
                                                                                                                                                            Lê Anh
 


Các tin khác