Sign In

Cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

16/01/2019

Ngày 27/12/2018, Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 265/QĐ-CTHADS của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi năm 2019 như sau:
1. Phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành.

2. Ra quyết định thi hành án đối với 100% các bản án, quyết định có hiệu lực thi hành theo đúng thời hạn quy định; đảm bảo xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác đúng pháp luật án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật.

3. Thi hành xong các khoản thu cho ngân sách nhà nước tỷ lệ cao hơn năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; tập trung thi hành để nâng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt cao hơn năm 2018.

4. Nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. 

 5. Trả lời đảm bảo chất lượng, đúng trình tự, thủ tục ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên thuộc Chi cục.

6. Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; giải quyết xong 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp dân; tích cực tham gia phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

7. Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, nhất là các vi phạm trong kê biên, đấu giá tài sản thi hành án; giảm tối đa các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường Nhà nước, đảm bảo tài chính và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản.

8. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Luật đấu giá tài sản; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/4/2017 và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường công tác THADS, công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

9. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; có biện pháp tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính mới được ban hành và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của ngành cấp trên; hoàn thành 100% việc góp ý, xây dựng văn bản, đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng.

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án, coi đây là giải pháp đột phá thay đổi lề lối làm việc, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 do Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố  giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho Chấp hành viên thuộc Chi cục đảm bảo chính xác, công bằng, khả thi và không thấp hơn chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao cho Chi cục; có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu và đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chấp hành viên thuộc Chi cục.

Trưởng Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án chủ trì phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Cục có trách nhiệm tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của các đơn vị Chi cục trực thuộc.
                                                                                                                                  Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: