Sign In

Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tập thể điển hình tiên tiến trong công tác thi hành án dân sự của tỉnh Quảng Ngãi

22/06/2020

Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tập thể điển hình tiên tiến trong công tác thi hành án dân sự của tỉnh Quảng Ngãi
Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi được thành lập và được kiện toàn theo Luật THADS năm 2008; Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ (nay được sửa đổi, bổ sung bởi Luật THADS năm 2014 và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015). Phòng gồm có 03 biên chế, trong đó có 01 Trưởng Phòng là Thẩm tra viên chính, 01 Thẩm tra viên và 01 Thư ký Thi hành án; 100% biên chế của Phòng đều đã tốt nghiệp Cử nhân luật, trong đó có 01 đồng chí có trình độ Thạc sĩ luật.
Với đặc thù là Phòng chuyên môn tham mưu giúp Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra nghiệp vụ THADS và một số nhiệm vụ quan trọng khác, những nhiệm vụ của phòng luôn được coi là nhạy cảm và phức tạp, bởi vậy trong quá trình hoạt động luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Cấp ủy và Lãnh đạo Cục cũng như các cấp, các ngành liên quan. Để chủ động trong công tác, hằng năm Phòng đều nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo Cục ban hành các kế hoạch về kiểm tra nghiệp vụ, kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bồi thường nhà nước… đồng thời tham mưu ban hành kịp thời nhiều văn bản để đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện, theo dõi sát sao tiến độ từng tháng, từng quý, từng vụ việc hoặc nhóm chuyên đề cụ thể, nhờ vậy những năm qua các mảng công tác của phòng luôn được thực hiện đúng kế hoạch và đạt chất lượng, hiệu quả cao trong toàn ngành.

Trong hoạt động kiểm tra, để kịp thời phát hiện những thiếu sót từ các Chi cục THADS và các Chấp hành viên, qua đó giúp Cục trưởng chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh, hàng năm Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chủ trì phối hợp với các Phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Cục ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệp vụ và tổ chức THADS nhằm chỉ đạo các Chấp hành viên Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố phải tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Cục THADS tỉnh, trên cơ sở đó Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tham mưu Cục trưởng thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra, thẩm tra kết quả tự kiểm tra của các đơn vị cấp huyện và trực tiếp kiểm tra tại các đơn vị thuộc Cục và Chi cục THADS cấp huyện. Qua công tác kiểm tra, đã kịp thời phát hiện những thiếu sót trong hoạt động tác nghiệp, kiến nghị kịp thời để khắc phục và sửa chữa, đồng thời kiến nghị Lãnh đạo Cục THADS tỉnh có hình thức xử lý thích hợp. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, Phòng đã tham mưu tổ chức 09 cuộc kiểm tra, thẩm tra kết quả tự kiểm tra và ban hành 72 Kết luận kiểm tra, 02 Thông báo kết luận kiểm tra đối với các Chi cục THADS cấp huyện, thành phố và Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi. Nhờ kết quả kiểm tra mà nhiều năm gần đây toàn thể công chức ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi luôn chấp hành tốt pháp luật, không có Chấp hành viên hoặc công chức nào trong ngành tham ô, tham nhũng, tiêu cực hoặc vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Với trách nhiệm tham mưu Cục trưởng theo dõi, kiểm tra việc giải quyết bồi thường nhà nước, Phòng đã tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Cục ban hành văn bản chỉ đạo, đồng thời lồng ghép nội dung trong tổ chức hội nghị trực báo cho toàn thể cán bộ, công chức Cục THADS tỉnh và Chi cục THADS các huyện, thành phố để quán triệt tinh thần, nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản có liên quan, nhằm giúp cho cán bộ, công chức của ngành nhận thức được ý nghĩa, vai trò, tác dụng của Luật và các văn bản có liên quan, nắm rõ hành vi mà khi cán bộ, công chức vi phạm gây ra thiệt hại thì Nhà nước sẽ phải bồi thường và cá nhân phải bồi hoàn cho Nhà nước; chỉ đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố cử công chức trực tiếp theo dõi công tác giải quyết bồi thường để kịp thời thực hiện thủ tục giải quyết bồi thường khi người bị thiệt hại có đơn yêu cầu bồi thường, nhờ đó, trong thời gian từ năm 2015 đến nay, với phương châm phòng ngừa là chính, các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi không có phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước.

Với đặc thù của ngành là tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nên luôn luôn xuất hiện các đơn thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của công dân do người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gửi với nhiều mục đích khác nhau: có người gửi đơn nhằm khiếu nại yêu cầu xem xét quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan THADS, Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án, có người phản ánh thái độ, hành vi của Chấp hành viên, công chức; có người phản ánh việc chậm trễ thi hành án nhưng một số lượng không nhỏ khiếu nại, yêu cầu nhằm mục đích trì hoãn, kéo dài việc tổ chức thi hành án…vv. Tuy có nhiều mục đích khác nhau nhưng điểm chung của họ là mong muốn được cơ quan, người có thẩm quyền, nhất là được các đồng chí lãnh đạo lắng nghe, tiếp thu các nội dung, nguyện vọng và được xem xét giải quyết một cách thấu đáo, thấu tình đạt lý nhất. Đây cũng chính là trọng tâm của vấn đề đòi hỏi những người làm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo phải kiên nhẫn và tận tâm nhất.

Xác định rõ trọng tâm của vấn đề, những công chức Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn quán triệt nhiệm vụ đầu tiên là phải biết lắng nghe, chia sẻ với những bức xúc và nội dung công dân trình bày, đánh giá mục đích, nguyện vọng của đương sự khi gửi đơn, sau đó phân tích, giải thích, hướng dẫn để đương sự nắm bắt được các quy định của pháp luật; đồng thời hướng dẫn cho đương sự thực hiện các quy trình tiếp theo đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng phối hợp chặt chẽ với Phòng nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan để làm rõ các nội dung đương sự kiến nghị, đối chiếu các quy định của pháp luật, đề xuất Cục trưởng cho kiểm tra hồ sơ thi hành án để chỉ đạo cụ thể việc tổ chức thi hành án của từng Chấp hành viên… từ đó, giải quyết một cách thấu đáo nhất, có lý có tình nhất những khiếu nại, tố cáo, yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của đương sự, kết hợp giải quyết xong vụ việc thi hành án.  Nhờ những định hướng đúng đắn đó, những năm gần đây công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành THADS tỉnh Quảng Ngãi luôn đạt những kết quả rất nổi bật, từ năm 2015 đến nay, Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã tham mưu Cục trưởng và theo dõi các cơ quan THADS tỉnh Quảng Ngãi tiếp 348 lượt công dân, tiếp nhận 422 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị… trong đó đã giải quyết xong 147/147 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo dai dẳng, vượt cấp. Đây cũng là mảng công tác liên tục nhiều năm được các cấp, các ngành ở địa phương cũng như Tổng cục THADS đánh giá cao.

Bên cạnh việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả cao, tập thể công chức Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo còn luôn gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thái độ ứng xử… được người dân và doanh nghiệp khen ngợi và hài lòng. Công chức của Phòng luôn chịu khó nghiên cứu để có nhiều ý kiến đóng góp cho Lãnh đạo Cục xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ; phấn đấu gương mẫu trong công tác, lối sống, sinh hoạt, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức Ngành Tư pháp.
Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Tập thể Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi được Cục trưởng công nhận tập thể Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen liên tục từ năm 2015 – 2019; được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận Tập thể Lao động xuất sắc năm 2015, 2017, 2018, 2019, Bộ Tư pháp tặng Bằng khen năm 2018, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020. Đây là những phần thưởng cao quý ghi nhận cho mọi nỗ lực, cố gắng của tập thể, công chức Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi trong suốt thời gian qua.

Đạt được những thành tích này xuất phát từ sự tận tâm, tận tụy, làm việc có trách nhiệm, sáng tạo của tập thể Lãnh đạo và công chức Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó, phải kể đến vai trò đồng chí Trưởng phòng là người luôn nêu cao tinh thần tập thể, lấy sức mạnh của từng cá nhân nâng lên thành sức mạnh tập thể; luôn gương mẫu, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của từng công chức của Phòng, quản lý trên nguyên tắc giao việc, báo cáo và theo dõi, kiểm tra. Vì vậy, tập thể Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng trở thành một tập thể đoàn kết, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có trách nhiệm cao với công việc. Những thành tích này sẽ là nền tảng để tập thể Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, góp phần đắc lực đưa công tác THADS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao./.
 
                                                                                                                                           Ân Chi

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: