Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ngành Thi hành án dân sự năm 2019

03/05/2019

Ngày 26/4/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ngành Thi hành án dân sự năm 2019 (kèm theo Quyết định số: 67/QĐ-CTHADS của Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh).
Thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ-TCTHADS ngày 11/4/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự). Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ngành Thi hành án dân sự năm 2019 (kèm theo Quyết định số: 67/QĐ-CTHADS của  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh).
Kế hoạch được xây dựng nhằm: Triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ngành Thi hành án dân sự; Phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan thi hành án dân sự; xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành án dân sự trong giai đoạn hiện nay; Phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.
Mục đích của Kế hoạch đã đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ cụ thể mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Ngành Thi hành án dân sự cần thực hiện, gồm:
1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của công chức, đảng viên, hội viên, tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị;
2. Tổ chức thực hiện QCDC đảm bảo thực chất, hiệu quả, gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị của ngành thi hành án dân sự;
3. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của công chức;
4. Tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, cung cấp thông tin;
5. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị trong Ngành THADS
6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của cơ quan, đơn vị.
Thực hiện dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Do đó, để Kế hoạch triển khai có hiệu quả, trước hết phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và của công chức cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ngành thi hành án dân sự. Việc thực hiện dân chủ gắn thực hiện với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời, thực hiện dân chủ cần được duy trì nền nếp, thường xuyên, thực chất và hiệu quả; cách thức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.
 
                                                                                                                                    Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: