Sign In

Ban hành mới Điều lệ Công đoàn Việt Nam

19/02/2020

Ban hành mới Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký Quyết định số 174/QĐ-TLĐ​ ngày 03/02/2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII); có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

​Điều lệ Công đoàn việt Nam khóa XII đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và ý kiểm thẩm định của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức công đoàn, tập thể ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: