Sign In

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Công ước chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh

20/04/2022

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-BTP ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở năm 2022; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 19/11/2021 về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (viết tắt là Kế hoạch số 162); Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 05/11/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2022 trên địa bàn tỉnh (viết tắt là Kế hoạch số 153), vừa qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật (Công văn số 03/HĐPBGDPL ngày 14/4/2022) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL và Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào các nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Kế hoạch số 162 và Kế hoạch số 153, đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình với nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

* Về nội dung tuyên truyền, phổ biến
- Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn như: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013, các quyền, nghĩa vụ liên quan đến trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; quy định liên quan của Bộ luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính; các quy định pháp luật về đạo đức nghề ngiệp cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn.

- Nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh như: Bộ luật Dân sự; Bộ luật lao động; Luật Việc làm; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật An toàn thực phẩm; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận Thông tin; Luật Trưng cầu ý dân; Luật Bình đẳng giới; Luật Quốc tịch; Luật Hôn nhân và gia đình; quyền của người sử dụng đất trong Luật Đất đai… và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân.

* Về hình thức tuyên truyền, phổ biến
Tùy vào điều kiện tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp như: Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải tài liệu tuyên truyền, phổ biến trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức hội nghị tuyên truyền; biên soạn, cấp phát tài liệu…
                                                                                        (Theo TTĐTPBPL tỉnh Quảng Ngãi)

 

Các tin đã đưa ngày: