Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018

21/12/2017

Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018
Chiều 20/12/2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Trị  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018
Năm 2017, Lãnh đạo Cục THADS đã quan tâm tập trung chỉ đạo các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai công tác ngay từ đầu năm vì thế công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tài Ba - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã biểu dương tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ công tác 2017.

Đồng chí đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Cục và các Chi cục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế năm 2017 để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2018. Chủ yếu là :
- Tập trung chỉ đạo tổ chức hiệu quả công tác thi hành án dân sự theo phương châm “hướng về cơ sở”, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu công tác Thi hành án dân sự năm 2017 được Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng Cục Thi hành án giao. Thực hiện tốt Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Thi hành án dân sự và chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả.
 - Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, cấp uỷ, chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp, trong đó tập trung thực hiện 3 nhóm giải pháp trọng tâm:
- Tập trung kiện toàn tổ chức, cán bộ, nhất là các đơn vị hiện nay còn yếu và thiếu.
- Chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo quyết liệt và tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi hành án những vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, kéo dài. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính, bảo đảm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật.
- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu; kiên quyết thay thế cán bộ lãnh đạo yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là vai trò của người đứng đầu; quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với các đơn vị có nhiều án, án phức tạp, những đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh sai phạm, nhất là về chuyên môn nghiệp vụ, số liệu thống kê và quản lý cán bộ. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, chú trọng giải quyết kịp thời các vụ việc có khiếu nại tố cáo ngay từ nơi phát sinh và các vụ việc phức tạp. Duy trì thường xuyên quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong Thi hành án dân sự. Thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết với các cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy cán bộ Lãnh đạo của các Phòng chuyên môn và Chi cục trực thuộc. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, khen thưởng và kỷ luật chính xác, kịp thời.
- Tập trung điều hành ngân sách và thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Chủ động đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án được phê duyệt về xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cương ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử THADS, Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, nghiêm túc thực hiện các quy định đăng tải thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án. Tăng cường triển khai, hoàn thiện chương trình hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, phát huy đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức thi hành án. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  
- Tích cực tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm nội dung thiết thực, phong phú gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các đợt thi hành án cao điểm, thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống THADS
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo; tập trung thảo luận đóng góp ý kiến và đã thống nhất Kế hoạch công tác THADS năm 2018 cùng hạ quyết tâm phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng tại Hội nghị lãnh đạo Cục; các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trưởng đã ký bản cam kết thực hiện nhiệm vụ đối với các thủ trưởng các phòng thuộc Cục và các Chi cục trực thuộc, thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công tác.
Phạm Vũ Ngọc Minh

Các tin đã đưa ngày: