Sign In

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA

10/02/2023

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HƯỚNG HÓA
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 08/7/2022 của LĐLĐ Huyện Hướng Hóa về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 09/02/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa tổ chức đại hội lầ thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Thương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa; đồng chí Phan Nhật Việt - Bí thư chi bộ cùng đông đủ đoàn viên Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.

Đại hội đã nghe Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội và các ý kiến, tham luận tại Đại hội đã thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện chuyển đổi mô hình tổ chức từ công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh sang công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện với khá nhiều thay đổi trong hoạt động, trong điều kiện Ban chấp hành công đoàn chưa được kiện toàn và nằm trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn nhưng Công đoàn đã bám sát Điều lệ Công đoàn, thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, chi bộ, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị và các tổ chức chính trị, xã hội trong đơn vị triển khai tốt các hoạt động theo đúng quy định, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có nhiều đóng góp quan trọng, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và của đơn vị.

Công đoàn đã triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động công đoàn viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu gương, sáng tạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công đoàn viên đảm trách; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; tham gia tích cực vào đời sống chính trị, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên; xây dựng và bảo đảm dân chủ trong sinh hoạt, trong hoạt động của đơn vị; xây dựng, tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào, các hoạt động thực tiễn, tổ chức Công đoàn cơ quan được củng cố và phát triển; có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ Công đoàn trưởng thành cả về nhận thức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn  nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Ngọc Cường - Phó chi cục trưởng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch; đồng chí Trần Thị Thao - Cấp ủy viên được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng đã đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn huyện Hướng Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Phan Nhật Việt – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: