Sign In

Cục thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020

15/11/2019

Cục thi hành án dân sự tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020
Ngày 15 tháng 11  năm 2019, Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang về Ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai công tác năm 2020

Toàn văn của Kế hoạch:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019; triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020; thảo luận các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức Hội nghị phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đầy đủ thành phần theo yêu cầu.
II. NỘI DUNG 
1. Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức Hội nghị
- Thời gian: 1/2 ngày, từ 13 giờ 30, dự kiến ngày 09/12/2019.
- Hình thức tổ chức: Hội nghị được tổ chức theo hình thức tập trung.
- Địa điểm: Hội trường tầng III - Cục Thi hành án dân sự.
2. Nội dung Hội nghị
- Báo cáo tổng kết công tác năm 2019.
- Quán triệt Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Dự thảo Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020.
- Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
          - Các ý kiến thảo luận của các đơn vị trực thuộc về kết quả công tác năm 2019 và phương hướng năm 2020, những kiến nghị, đề xuất.
- Phát biểu của các đại biểu các ngành; phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự.
- Công tác thi đua, khen thưởng.
3. Thành phần tham dự
a) Đại biểu mời: 16 người
- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy: 01 đại biểu
- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS tỉnh: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân tỉnh: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 đại biểu
- Đại diện Lãnh đạo Trại giam Quyết Tiến: 01 đại biểu
b) Đại biểu triệu tập: 50 người
- Cục Thi hành án dân sự: Lãnh đạo Cục; lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc Cục.
- Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố: Lãnh đạo Chi cục.
- Các cá nhân được khen thưởng.
c) Phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh dự và đưa tin về hội nghị: 04 người
Tổng số: Đại biểu chính thức 68 người; lái xe, phục vụ 20 người.
4. Kinh phí tổ chức Hội nghị
Kinh phí tổ chức Hội nghị và thực hiện các nhiệm vụ liên quan được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Cục
- Chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Cục chỉ đạo tổ chức Hội nghị; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nội dung, cơ sở vật chất, kinh phí và phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong việc tổ chức, phục vụ Hội nghị.
- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2019; dự thảo Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020.
- Chuẩn bị nội dung tham luận, thảo  luận, trao đổi, giải đáp những vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng tại Hội nghị.
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục phục vụ tổ chức Hội nghị.
2. Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án
- Chuẩn bị các ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại Hội nghị.
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục phục vụ tổ chức Hội nghị.
3. Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Chuẩn bị các ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tại Hội nghị.
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục phục vụ tổ chức Hội nghị.
4. Phòng Tổ chức, cán bộ
- Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị.
- Chuẩn bị các ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng tại Hội nghị.
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tổ chức Hội nghị.
5. Các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố
- Chuẩn bị ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.
- Sắp xếp công việc, cử công chức tham dự Hội nghị bảo đảm đúng thành phần, thời gian theo quy định.
- Tùy theo điều kiện, tình hình của đơn vị, tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự tại địa phương mình trong vòng 02 tuần kể từ sau khi kết thúc Hội nghị triển khai công tác thi hành án năm 2020 của tỉnh./.
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: