Sign In

Triển khai Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

24/09/2021

Triển khai Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Tuyên Quang, Cục Thi hành án dân sự tỉnh bản ban hành Văn bản tổ chức triển khai cuộc thi đến tất cả các cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh.
       Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ Tướng Chính phủ. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tạo sự lan toả, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng.
     Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, người lao động. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
     Để cuộc thi được triển khai có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng và thời gian đề ra, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tuyên truyền, phổ biến và triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Đề thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gồm có 2 phần: Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng...; Phần 2 tự luận, người dự thi trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta.
     Các văn bản có liên quan, tải tại đây:
     - Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”: tải tại đây
     - Văn bản số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 về thể lệ cuộc thi: tải tại đây
      - Bộ câu hỏi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” tải tại đây. và Mẫu bài làm Cuộc thi: tải tại đây.
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: