Sign In

Triển khai Thực hiện Công văn số 2895/TCTHADS-VP ngày 30/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

31/08/2021

Triển khai Thực hiện Công văn số 2895/TCTHADS-VP ngày 30/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
Thực hiện Công văn số 2895/TCTHADS-VP ngày 30/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, Ngày 30/8/2021 Cục Thi hành án dân sự yêu cầu các Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

         1. Quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; Công văn số 2959/BTP-VP ngày 27/8/2021 của Bộ Tư pháp; Công văn số 2895/TCTHADS-VP ngày 30/8/2021 của Tổng Cục thi hành án dân sự.

(Các văn bản đã được đăng trên trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tại mục “Thông báo”).

          2. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố chủ động triển khai các nhiệm vụ theo Hướng dẫn của Bộ y tế tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19, phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế, Trung tâm y tế và chính quyền địa phương (theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, Công văn số 6666/BYT-MT của Bộ Y tế). Kế hoạch thực hiện gửi về Cục Thi hành án dân sự trước ngày 05/9/2021.

          3. Giao Văn phòng Cục tổng hợp, xây dựng Kế hoạch của Cục, báo cáo Tổng Cục Thi hành án dân sự, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh theo quy định.

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: