Sign In

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư

20/08/2021

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư
Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, ngày 19/8/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung:     
        1. Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (văn bản đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục).
          2. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan tiếp tục quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành ([1]) và địa phương ([2]) đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
          3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện xây dựng, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nan, cứu hộ tại cơ sở mình; đồng thời đầu tư trang thiết bị để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nan, cứu hộ theo quy định, định kỳ phối hợp với Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nan, cứu hộ – Công an huyện, thành phố để tập huấn nâng cao kiến thức công tác PCCC&CNCH.
 
([1]) Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 149/2020/TT-BCA Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ Công an quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Văn bản số 173/BCA-X05 ngày 20/01/2021 của Bộ Công an về kiến nghị thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cư trú; Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07 ngày 12/4/2021 của Bộ Công an về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh…
([2]) Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư thuộc ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa bàn quản lý; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 15/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Công văn 1369/UBND-NC ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh…


Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: