Sign In

Triển khai thực hiện Văn bản số 2804/TCTHADS-NV1 ngày 18/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức thi hành án trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20/08/2021

Triển khai thực hiện Văn bản số 2804/TCTHADS-NV1 ngày 18/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức thi hành án trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Công văn số 2804/TCTHADS-NV1 ngày 18/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tổ chức thi hành án trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 19/8/2021 Cục trưởng Cục Thi hành án dấn ự tỉnh yêu cầu các đơn vị thuộc Cục, Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
          1. Quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Công văn số 2804/TCTHADS-NV1 ngày 18/8/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự (văn bản đã được gửi trên Hệ thống điều hành và đăng trên trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự).
          2. Căn cứ các quy định về phòng, chống dịch của từng địa phương (từng huyện, thành phố), chỉ đạo Chấp hành viên rà soát toàn bộ công việc liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình tổ chức thi hành từng vụ việc để có giải pháp tổ chức thi hành án theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh của địa phương; nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Cục Thi hành án dân sự.
          3. Giao Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết các trường hợp có khó khăn, vướng mắc (nếu có).
Văn Phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: