Sign In

Triển khai thực hiện Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh

25/08/2021

Triển khai thực hiện Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh
Thực hiện Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 25/8/2021 Cục Thi hành án dân sự đã có van bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Nội dung cụ thể như sau:
         1. Quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc; Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  
 
          2. Người đứng đầu cấp ủy, Chi cục trưởng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Công văn số 3073/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

          3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự.
           
         4.
Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, đặc biệt là   việc kiểm soát người ra, vào cơ quan, đơn vị phải được kiểm tra nghiêm ngặt, bằng việc khai báo y tế, sử dụng ứng dụng khai báo y tế điện tử trên máy    điện thoại thông minh (như ứng dụng Bluzone, QR-Code...); sổ sức khỏe điện tử để cập nhật thông tin trong việc truy vết, hoặc  khai báo  trên phần mềm quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
 
Văn phòng Cục THADS
File đính kèm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: