Sign In

Triển khai thực hiện Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phòng, chống dịch COVID-19

25/10/2021

Triển khai thực hiện Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Công văn số 3973/UBND-THVX ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP của Chính phủ; Công văn số 3981/UBND-THVX ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; Công văn số 3993/UBND-THVX ngày 17/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kiểm tra, kiểm soát người từ vùng có dịch đến, trở về tỉnh Tuyên Quang, ngày 21/20/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai thực hiện 
1. Quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động các văn bản của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.
2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
- Chủ động theo dõi, bám sát tình hình thực tiễn, tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (1) Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19". (2) Công văn số 3973/UBND-THVX ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP của Chính phủ; Công văn số 3981/UBNDTHVX ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để thích ứng an toán, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; Công văn số 3993/UBND-THVX ngày 17/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kiểm tra, kiểm soát người từ vùng có dich đến, trở về tỉnh Tuyên Quang. 2 tướng Chính phủ, ngành, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh và của Cục về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống dịch ở cơ quan, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong chỉ đạo, điều hành, không tách biệt, không áp dụng một cách cực đoan các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tế của tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K+vắc -xin, thuốc chữa bệnh, công nghệ và ý thức của công chức, người lao động trong phòng, chống dịch.
- Rà soát xác định và thường xuyên cập nhật người đến, trở về từ tỉnh Phú Thọ từ ngày 01/10/2021 đến nay để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các trường hợp đến, trở về tỉnh Tuyên Quang từ tỉnh Phú Thọ từ ngày 01/10/2021 đến nay (lưu ý người về từ Thành phố Việt Trì và huyện Lâm Thao), yêu cầu tạm thời tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh để cơ quan y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Tuyên truyền, vận động công chức, người lao động trong cơ quan không đến địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian này nếu không thực sự có việc cần thiết. 
Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: