Sign In

Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Giảm án có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong” trong các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang

08/01/2024

Phát động phong trào thi đua chuyên đề  “Giảm án có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong”  trong các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang
Nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân trong các cơ quan THADS của tỉnh hăng hái thi đua; phát huy tính năng động, sáng tạo, có giải pháp, biện pháp cụ thể đẩy nhanh kết quả giải quyết án có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2024), ngày 05/01/2024, Cục THADS tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-CTHADS về phát động phong trào thi đua chuyên đề  “Giảm án có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong”  trong các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang
I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI  
1. Đối tượng: Các tập thể, cá nhân.
2. Phạm vi: Trong các cơ quan THADS của tỉnh Tuyên Quang.
II. NỘI DUNG
1. Khẩu hiệu: “Các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang thi đua giảm án có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2024)”.  
2. Thời gian: Từ ngày 02/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
3. Nội dung thi đua
Các tập thể, cá nhân trong các cơ quan THADS của tỉnh tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung cao độ cho việc rà soát, đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án, việc tổ chức thi hành án đối với các việc có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong. Quá trình tổ chức thi hành án phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, gắn với tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Thủ trưởng đơn vị trong quá trình tổ chức thi hành án.
Kết thúc phong trào thi đua, các đơn vị phấn đấu giảm số việc có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong của năm 2023 chuyển sang và số việc có điều kiện trên một năm phát sinh trong năm 2024, góp phần hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2024, cụ thể như sau:
Các đơn vị phấn đấu giảm từ 10% trở lên trong tổng số việc có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong của năm 2023 chuyển sang và số việc có điều kiện trên một năm phát sinh trong năm 2024 (tính đến 30/6/2024).
III. TỔNG KẾT, KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA 
1. Tổng kết
- Kết thúc phong trào thi đua chuyên đề, các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết gửi Cục THADS chậm nhất trong ngày 03/7/2024.
- Cục tổng hợp, xây dựng báo cáo; tổ chức tổng kết phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2024).  
2. Khen thưởng
2.1. Hình thức khen thưởng
Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS.
2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện và chỉ tiêu khen thưởng
a) Tiêu chuẩn, điều kiện
- Đối với tập thể: Xét, tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
+ Lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề; giảm được số việc có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong theo chỉ tiêu nội dung thi đua.
+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.
+ Không có cá nhân thuộc đơn vị vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức “khiển trách” trở lên tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng (từ 01/10/2023 đến 30/6/2024).
- Đối với cá nhân (ưu tiên khen thưởng đối với Chấp hành viên): Xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
+ Là cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề; giảm được số việc có điều kiện trên một năm chưa thi hành xong theo chỉ tiêu nội dung thi đua.
+ Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, có ý thức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
+ Không vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ hình thức “khiển trách” trở lên tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng (Từ 01/10/2023 đến 30/6/2024).
Lưu ý: Đối với Thủ trưởng đơn vị phải đạt các tiêu chuẩn, điều kiện của cá nhân và tập thể nêu trên.
b) Chỉ tiêu
- Đối với tập thể: Hội đồng thi đua, khen thưởng Cục THADS xét, đề nghị Cục trưởng tặng Giấy khen không quá 02 tập thể.
- Đối với cá nhân: Hội đồng thi đua, khen thưởng Cục THADS xét, đề nghị Cục trưởng tặng Giấy khen không quá 03 cá nhân.
Phòng Tổ chức cán bô

Các tin đã đưa ngày: