Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

10/06/2021

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 01/3/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ngày 07-08/6/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức hội nghị chuyên đề quý II/2021 học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong cơ quan.
 
           Hội nghị đã được nghe file bài giảng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (ngày 27 và 28/3/2021), bao gồm các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (do đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW trình bày); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII (do đ/c Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (do đ/c Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước trình bày); Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam (do đ/c Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày); Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia (do đ/c Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày).
 Quang cảnh H
ội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 
          Cũng tại Hội nghị các đảng viên, công chức, người lao động đã nghe và thảo luận góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhìn chung các ý kiến thảo luận đều cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu của Chương trình hành động, nhằm đạt được mục tiêu là tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, thực hiện có hiệu quả các phương hướng, nhiệm vụ của Ngành THADS tỉnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội theo đúng tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng “Công tác THADS cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín; phải rút ngắn thời gian thi hành án trong lĩnh vực dân sự, hành chính, đầu tư, kinh doanh, thương mại và bảo vệ người tiêu dùng”.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: