Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

25/10/2021

Chi bộ Cục THADS tỉnh sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ngày 25/10/2021, Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”. Đ/c Nguyễn Tuyên - Bí thư chi bộ, chủ trì buổi sinh hoạt. Dự theo dõi và giám sát buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Ma Văn Khắp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đ/c Trần Văn Quý - Chuyên viên Ban tổ chức Đảng ủy khối.
         Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hoá” trong nội bộ” và được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
          Theo báo cáo đề dẫn do đồng chí Ứng Anh Tuấn - Chi uỷ viên thay mặt Ban Chấp hành Chi bộ trình bày, Chi bộ Cục THADS tỉnh với 24 đảng viên, trong những năm qua luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động; cấp uỷ Chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hằng năm xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được chuyển biến rõ nét, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hằng năm. 

Đ/c Ứng Anh Tuấn - Chi uỷ viên trình bày Báo cáo đề dẫn tại buổi sinh hoạt
 
            Sau khi nghe báo cáo đề dẫn, đã có 04 ý kiến thảo luận của các đồng chí trong Chi bộ. Các ý kiến đều nhất trí với việc báo cáo đề dẫn “tự soi, tự sửa” của cấp ủy Chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung "tự soi, tự sửa" của các đảng viên trong Chi bộ. Việc “tự soi, tự sửa” trước hết đòi hỏi tính tự giác, thật thà và trung thực, “tự soi, tự sửa” của bản thân mỗi người, vì các biểu hiện suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị thuộc phạm trù ý thức, nó ẩn khuất, ngấm ngầm trong suy nghĩ, trong tư tưởng con người, nhiều khi được che đậy kín đáo, khó phát hiện. Nếu cán bộ, đảng viên không nghiêm túc và tự giác “tự soi” mình thì việc “tự sửa” sẽ khó mang lại kết quả. Việc “tự soi, tự sửa” phải được tiến hành một cách chủ động, ngăn chặn từ xa, đẩy lùi từ sớm, ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ, trong hành động của mình và điều quan trọng là phải thực hiện thường xuyên. Các ý kiến cũng đều thống nhất cho rằng việc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” là một việc làm thiết thực; đồng thời đánh giá các đảng viên của Chi bộ đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình và kế hoạch, giải pháp để khắc phục. Việc cấp uỷ Chi bộ, đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên với “tự soi, tự sửa” của tập thể, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi uỷ, chi bộ và đội ngũ đảng viên. 
         Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Ma Văn Khắp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ. Nội dung sinh hoạt và các ý kiến phát biểu thảo luận của các đảng viên đều rất trọng tâm, đúng chủ đề. Cấp ủy Chi bộ, các đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận, "tự soi" những hạn chế của mình, từ đó xây dựng giải pháp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí đề nghị các đảng viên của Chi bộ tự giác khắc phục tốt những hạn chế qua việc “tự soi” tại kỳ sinh hoạt này, để đến khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” lần sau, đảng viên đó không còn những khuyết điểm, hạn chế đã “tự soi” thì mới có hiệu quả.

 
Đ/c Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ chủ trì và kết luận buổi sinh hoạt

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến phát biểu của đ/c Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối và các ý kiến thảo luận của đảng viên Chi bộ, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đảng viên tiếp tục thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm do cấp ủy Chi bộ đề ra trong báo cáo đề dẫn, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Nguyễn Hoàng Minh – Chi bộ Cục THADS.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: