Sign In

Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2022

25/03/2022

Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2022
Sáng 25/3/2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý I/2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ; Đ/c Phan Thị Mai Thảo, Phó bí thư Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ.
           Thay mặt Ban Chấp hành Chi bộ, đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo đề dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; theo báo cáo, trong những năm qua Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã triển khai và tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, quy chế làm việc và các chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, ý thức tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Hằng tháng Chi ủy, Chi bộ duy trì sinh hoạt đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy chế làm việc của Chi bộ. Việc sinh hoạt Chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề cơ bản đã đi vào nền nếp, thời gian sinh hoạt đã được Chi bộ sắp xếp phù hợp (sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp; sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 01 lần), tạo điều kiện cho đảng viên tham dự và đồng thời đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nên tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao... Nội dung sinh hoạt bao gồm: Quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thông tin thời sự; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ đề ra trong tháng trước, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chuyên môn; tình hình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được Chi bộ phân công; tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ và những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng; việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống, phong cách theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; việc thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Thảo luận, đề ra nhiệm vụ tháng tới, đồng thời phân công nhiệm vụ cho cấp uỷ viên, đảng viên để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra; đánh giá, chấm điểm chất lượng buổi sinh hoạt theo quy định của Tỉnh uỷ. Nhìn chung, trong sinh hoạt chi bộ bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đã bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. 
              Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Chi bộ xác định còn có một số nhược điểm như tinh thần đấu tranh, phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt ở một số đảng viên chưa cao, còn e dè, nể nang, ngại va chạm. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít (mới chỉ thực hiện ở mức tối thiểu là ít nhất 1 lần/quý). Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết kỳ họp của Chi bộ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chưa nhiều. Một số đảng viên chưa ghi chép đầy đủ vào sổ tay các văn bản của cấp trên được triển khai
           Qua thảo luận các đ/c Chi uỷ viên, đảng viên Chi bộ cơ bản nhất trí với báo cáo đề dẫn của Ban Chấp hành Chi bộ, đồng thời tham gia các ý kiến thiết thực để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sởnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi b giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK ngày 10/3/2021 của BCH Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUK ngày 12/8/2021 của BCH Đảng bộ Khối về thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 26/5/2020 của BTV Đảng ủy Khối về triển khai Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 17/11/2021 của BTV Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
             Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư chi bộ đề nghị mỗi đồng chí cấp uỷ viên, đảng viên của Chi bộ cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, đề án và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trong thời gian tới nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ gắn nhiệm vụ trực tiếp đối với tập thể cấp uỷ, Chi bộ, cá nhân đ/c Bí thư và từng đảng viên như:
            Với tập thể cấp uỷ Chi bộ: Thường xuyên rà soát quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, xem xét những nội dung không còn phù hợp thì sửa đổi, bổ sung. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ đã ban hành. Trong việc chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chi bộ: Cấp ủy Chi bộ thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị và tổ chức điều hành sinh hoạt Chi bộ theo đúng Chỉ thị số 10-CT/TW và Quy chế làm việc của Chi bộ...
             Đối với đồng chí Bí thư chi bộ: Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của bản thân trong lối sống, sinh hoạt và cung cách làm việc, nói đi đôi với làm, khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Không ngừng học hỏi, nghiên cứu để nâng cao kỹ năng trong điều hành sinh hoạt chi bộ, không ngừng đổi mới trong cách điều hành sinh hoạt chi bộ. Đồng thời mạnh dạn áp dụng các cách làm mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
             Đối với đảng viên: Phải nêu cao ý thức trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định, quy chế trong giải quyết công việc chuyên môn và trong sinh hoạt đảng. Trong các kỳ sinh hoạt phải có ý kiến phát biểu, thảo luận, thể hiện chính kiến riêng và nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự giác nghiên cứu, học tập, cập nhật kịp thời thông tin, chỉ đạo của Chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc nền nếp sinh hoạt chi bộ cũng như việc đóng đảng phí hàng tháng theo quy định...
             Đồng chí Bí thư tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, Chi bộ và từng đảng viên của Chi bộ sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thảo luận và thống nhất để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: