Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII)

25/03/2022

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII)
Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐUK ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, chiều 25/3/2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ; Đ/c Phan Thị Mai Thảo - Phó bí thư Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ và công chức, người lao động của cơ quan.
         Đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ đã quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; các Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và của Cục THADS tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tới toàn thể đảng viên và quần chúng.
        Đồng chí Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là Kết luận đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, cũng là nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân cũng như những bài học rút ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Kết luận số 21 đã đề ra mục tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: i) tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; ii) tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; iii) tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; iv) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; v) phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
           Còn đối với Đối với Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm, theo đồng chí đây là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
           Tiếp đó, đảng viên và quần chúng của Chi bộ đã nghe và thảo luận thông qua dự thảo Kế hoạch của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Dự thảo Kế hoạch đã cụ thể hóa Kết luận của Trung ương, các kế hoạch của Tỉnh uỷ và của Đảng uỷ Khối với 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của đảng viên, công chức, người lao động trong việc thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.  
           Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu mỗi đảng viên, công chức, người lao động trong Chi bộ, cơ quan tiếp tục nghiên cứu sâu sắc, nắm được những nội dung cơ bản, các mục tiêu, nhiệm vụ của Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW,  nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện các Kết luận, Quy định của Đảng, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng đã đề ra.
 
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: