Sign In

Chi bộ Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2022

29/03/2022

Chi bộ Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2022
Thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 21/3/2022, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2022 với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2022”. Tham gia buổi sinh hoạt có các đ/c Chi uỷ viên, đảng viên thuộc Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Đ/c Cao Trọng Thuỷ, Bí thư Chi bộ chủ trì hội nghị.
Thay mặt Ban Chấp hành Chi bộ, đồng chí Cao Trọng thuỷ - Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo đề dẫn theo chủ đề của hội nghị, theo đó các kỳ sinh hoạt Chi bộ cần tập trung kiểm điểm, đánh giá và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt 13 nhiệm vụ cho từng lĩnh vực công tác năm 2022, như: tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc phân công công chức thi hành án có trình độ về pháp luật, có kinh nghiệm thực hiện việc tiếp nhận bản án, tham mưu ra quyết định; kiểm tra chặt chẽ nội dung bản án, quyết định của Tòa án, các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành quá 01 năm chưa thi hành xong, trong đó chú trọng chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi hành các bản án, quyết định thi hành các khoản thu cho ngân sách Nhà nước, tổ chức tín dụng và những vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế... Bên cạnh đó, Chi bộ cũng sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thi hành án, tiến tới cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính; lãnh đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Công chức, người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ tập trung  triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên...
Qua thảo luận các đ/c đảng viên của Chi bộ cơ bản nhất trí với báo cáo đề dẫn của Ban Chấp hành Chi bộ, đồng thời tham gia các ý kiến thiết thực để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời xác định rõ quyết tâm chính trị, trách nhiệm của bản thân và cam kết nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ do Chi bộ giao.
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Cao trọng thuỷ, Bí thư chi bộ đề nghị mỗi đồng chí cấp uỷ viên, đảng viên của Chi bộ cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, đề án và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của huyện uỷ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, những nhiệm vụ, giải pháp đã thống nhất để lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.
 
Trần Quang Quân, Chi cục THADS huyện Chiêm Hoá.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: