Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang học tập chuyên đề năm 2022 và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

17/05/2022

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang học tập chuyên đề năm 2022 và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890-19/5/2022), ngày 17/5/2022 Chi bộ Cục THADS tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2022 với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững” và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và cong đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên và quần chúng của Chi bộ. Đ/c Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng chủ trì Hội nghị.
Mở đầu hội nghị đ/c Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII tới toàn thể đảng viên và quần chúng. Theo đó, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII diễn ra từ ngày 4/5 đến ngày 10/5/2022 tại thủ đô Hà Nội; hội nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng như: 1) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; 2) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 4) Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; 5) Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 6) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...  
Tiếp đó Hội nghị được nghe đ/c Trần Kim Sơn - Chi uỷ viên tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới 
 

Quang cảnh buổi học tập

Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương triển khai một số nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”. Hình thức triển khai thông qua đường link của Báo Tuyên Quang để mở trực tiếp trên truyền hình tại hội nghị của Chi bộ. Có thể nói những quan điểm, nội dung trong chuyên đề nhấn mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần tự lực, tự tin dựa vào sức mình để vượt qua khó khăn; tinh thần đoàn kết, đồng tâm để phát triển; về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của mỗi người trong hệ thống hành chính, về quan điểm gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân...
Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trình bày nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và cong đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với 29 bài nói, bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và xuất bản. Tác phẩm đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận và những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Tác phẩm là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác phẩm cũng là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra. Tác phẩm đã thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; về mục tiêu, định hướng và giải pháp xây dựng đất nước trong bối cảnh mới; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, nắm vững, quán triệt, tổ chức thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.  
Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Chi bộ đã công bố Quyết định biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 - 2022, theo đó Chi bộ đã biểu dương 02 tập thể và 04 cá nhân (tập thể Phòng Tổ chức Cán bộ và tập thể Văn phòng Cục; cá nhân đ/c Nguyễn Hoàng Minh, đ/c Đào Hải Hà - đảng viên Văn phòng; đ/c Trịnh Thị Nam - đảng viên Phòng Tổ chức Cán bộ; đ/c Đỗ Thị Hồng Huệ - đảng viên Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án). Ngoài ra có 01 tập thể là Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen.
 

Đ/c Nguyễn Tuyên kết luận hội nghị 

Kết luận hội nghị đ/c Nguyễn Tuyên đề nghị trong thời gian tới, đảng viên, quần chúng trong cơ quan tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc cụ thể, thiết thực; việc học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên và quần chúng; đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào kế hoạch công tác hàng tháng, hàng tuần, công việc hàng ngày  gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, việc làm cụ thể của mỗi tập thể, cá nhân. Tiếp tục nghiên cứu sâu sắc nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách thường xuyên, gắn với đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng; mỗi cá nhân đảng viên, quần chúng cần nâng cao tinh thần “tự soi, tựa sửa”; góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống, thực hiện mục tiêu chung của ngành, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Nguyễn Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: