Sign In

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

11/05/2021

Tăng cường thực hiện các biện pháp  cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch COVID-19; thực hiện Thông báo số 24/TB-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ Tư pháp, Công văn số 1483/TCTHADS-VP ngày 10/5/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Công văn số 1285/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 và Công văn số 1317/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, ngày 10/5/2021, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự sự tỉnh đã có Văn bản số 248/CTHADS-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố:
1. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên cập nhật, triển khai và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch (Các văn bản đã được đăng trên hệ điều hành văn bản và trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự).
2. Quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị:
- Thực hiện việc đo thân nhiệt khi đến trụ sở làm việc, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc để bảo đảm việc phòng dịch tại cơ quan, đơn vị.
- Kiểm soát chặt chẽ người vào trụ sở cơ quan, đơn vị, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người như cơ sở y tế, chợ, siêu thị…., và giữ khoảng cách khi tiếp xúc nơi công cộng.
- Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
3. Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, chống dịch COVID-19 để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
4. Các Chi cục Thi hành án dân sự cần có phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, có biện pháp phù hợp, đảm bảo phòng, chống dịch tại cơ quan và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: