Sign In

Kế hoạch thực hiện nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

05/03/2019

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và kế hoạch của cấp trên về học tập, thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 05/3/2019, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Về nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch đã xác định:
1. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình..
2. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
3. Về lãnh đạo xây dựng cơ quan, các tổ chức đoàn thể: Lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lĩnh vực thi hành án dân sự. Tổ chức và phát động phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương.
Để thực hiện các nội dung làm theo và khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng năm 2019, kế hoạch đã đề ra một số giải pháp: 
1. Về công tác tuyên truyền: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo Bác trong các cuộc họp chi bộ, họp cơ quan, họp các tổ chức đoàn thể;  tuyên truyền thông qua Báo cáo viên của Chi bộ, trên Trang thông tin điện tử của Cục.
2. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự được giao năm 2019.
Tiếp tục lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, thực hiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức.
3. Công tác kiểm tra, giám sát: Tiếp tục quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện tốt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, coi trọng công tác tự kiểm tra và giám sát thường xuyên của Chi uỷ, nhất là giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.
4. Công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng: Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.
Thực hiện đúng quy định về việc đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên năm 2019.
Chi bộ cũng phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch như sau:
1. Ban Chấp hành Chi bộ
Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, một năm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo cấp trên theo quy định.
2. Cán bộ, đảng viên
Từng cán bộ, đảng viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch này; lựa chọn, đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức công vụ nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương.
Các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tích cực đi sâu, đi sát, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, giải quyết triệt để những hạn chế, tồn tại của đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cán bộ cấp dưới thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
3. Thủ trưởng cơ quan, Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể
Triển khai, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 và tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi bộ và chỉ đạo của cấp trên.
Thường xuyên phối hợp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên; động viên công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên phấn khởi, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: