Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2023

28/11/2023

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2023
Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023, ngày 27/11/2023, Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý IV với chủ đề "Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác". Tham dự và chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục THADS; đồng chí Phan Thị Mai Thảo, Phó bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Theo báo cáo đề dẫn do đồng chí Trần Kim Sơn - Chi uỷ viên, Trưởng phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo trình bày tại buổi sinh hoạt, việc nêu gương luôn được coi là một phương pháp giáo dục hết sức hiệu quả, đặc biệt với các dân tộc phương Đông. Giáo dục Nho giáo trước đây coi tu thân và gương mẫu là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với việc giáo dục con người và quản lý xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt coi trọng phương pháp giáo dục Nho giáo. Người luôn là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 Theo đó tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thể hiện ở ba điểm cơ bản: (1) Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ vai trò của tính tiên phong, gương mẫu. Người cho rằng nêu gương có vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “... Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”. (2) Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra nội dung tiên phong, gương mẫu: Theo Người, tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên bao hàm trọn vẹn từ việc lớn như chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tập thể, đến những việc bình thường hằng ngày như ăn, ở, mặc, sử dụng phương tiện đi lại... Người luôn nêu gương sáng hết sức tiết kiệm, giản dị, không cường điệu... mà sự nêu gương tự nhiên như không khí, cơm ăn, nước uống hằng ngày. Và những điều đó phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. (3) Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra đối tượng và phương pháp thực hiện tính tiên phong, gương mẫu: Người chỉ ra đối tượng thực hiện tiên phong, gương mẫu trước tiên phải là toàn thể đảng viên của Đảng: “Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng... Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”. Người yêu cầu, cán bộ, đảng viên “phải làm gương mẫu trong lao động sản xuất và trong học tập” “phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”; “phải gương mẫu, phải thiết thực, miệng nói tay làm để làm gương cho nhân dân”. Trong Bài nói chuyện tại buổi bế mạc Hội nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu (năm 1949), Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người cho rằng, nếu mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của mình, tức là làm đầu tàu trong mọi công việc, thì công việc dù khó làm mấy cũng làm nên, kế hoạch to mấy cũng hoàn thành tốt.
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Ngay từ khi thành lập Đảng, Đảng ta đã khẳng định tính tiên phong của Đảng. Và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, điều này luôn được khẳng định trong Điều lệ Đảng: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều này đã được thể hiện có hệ thống, thông qua các văn kiện của Đảng, qua các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên như: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,...
 Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan Cục Thi hành án dân sự đã nêu cao tinh tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt; luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, không tham nhũng; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí, trong xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ. Cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện; tự giác chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, tự đề ra kế hoạch để khắc phục hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm...
 Trong thời gian tới để phát huy hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, Chi bộ đã đề ra một số giải pháp cần thực hiện. (1) Đối với Cấp uỷ Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần Tập trung nâng cao và thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt: Đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII: Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đội ngũ đảng viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ những nội dung cơ bản và giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. (2) Đối với đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Quy định số 94-QĐ/CB ngày 07/11/2022 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Cục Thi hành án dân sự; thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; gắn với thực hiện Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thực hiện tốt thực hiện nghiêm quy định của Đảng về những việc đảng viên không được làm, các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, không để xảy ra các vi phạm để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, nâng cao quan điểm làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, chế độ…
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đ/c đảng viên đã có nhiều ý kiến đóng góp cho báo cáo đề dẫn, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo, nhất là phương hướng và giải pháp để phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của từng lĩnh vực công tác.
Kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh đối với Chi bộ, cơ quan Cục Thi hành án dân sự, là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, trực tiếp thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giúp cho đảng viên và quần chúng tính tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi đảng viên và quần chúng trong thời gian tới cần đề cao hơn nữa tính tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và nâng cao nhận thức việc học tập, cũng như kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình./.  

Các tin đã đưa ngày: