Sign In

Bình Định: Tập trung rà soát, giải quyết án có khó khăn, vướng mắc, giá trị thi phải thi hành lớn

17/04/2023

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC) 6 tháng đầu năm 2023 tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2023.
 

Theo báo cáo tại Hội nghị, bước vào năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định (THADS) đã tập trung triển khai, thực hiện Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS; sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành giao cho Hệ thống THADS tỉnh bằng Chương trình, Kế hoạch công tác năm; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự; tập trung triển khai, thực hiện toàn diện các mặt công tác; chỉ đạo các đơn vị tăng cường xác minh, phân loại và tổ chức thi hành án; đề ra các giải pháp đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn, kịp thời tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện, theo dõi giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh đã được triển khai, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kết quả thi hành án dân sự, theo dõi THAHC tăng cao hơn so cùng kỳ năm trước.

Về kết quả thi hành án dân sự: So với cùng kỳ năm trước, tổng số án thụ lý tăng 475 việc (tăng 6,89%); về tiền tăng 926.572.069.000đồng (tăng 41,64%). Trong tổng số phải thi hành là 7.342 việc, đã giải quyết xong: 3.179 việc/5.418 việc số có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 58,67%, tăng 485 việc (tăng 18%) và tăng 4,33% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2022. Về tiền, trong tổng số phải thi hành là 2.758.568.752.000 đồng, đã thi hành xong: 188.678.995.000đồng trên 1.265.921.913.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 16,95%, tăng 88.217.852.000 đồng (tăng 87,81%) và tăng 4,28% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2022. Về theo dõi THAHC, thực hiện theo dõi là 13 bản án, quyết định, đã ra văn bản thông báo tự nguyện thi hành án đối với 12 vụ việc; đã đăng tải công khai 08 Quyết định buộc THAHC; tổ chức làm việc với người phải thi hành án 11 vụ việc; có văn bản kiến nghị xử lý do không chấp hành án 01 vụ việc; kết quả thi hành xong 04 vụ việc (tăng 01 việc so cùng kỳ).

Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác THADS. Theo đó, đã tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 04/04 đơn vị (Chi cục THADS thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, Chi cục THADS huyện Tây Sơn và Vân Canh). Sau khi kiểm tra đã ban hành ngay kết luận, yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tổ chức thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, nhất là khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự, công tác kế toán nghiệp vụ và bảo quản, xử lý vật chứng. Chú trọng hơn công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; trong đó tập trung hướng dẫn, giải quyết những vụ việc có khó khăn, phức tạp, nhằm giải quyết phù hợp với các quy định và thực tiễn thi hành án tại địa phương; tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ thi hành án dân sự; công tác Văn phòng, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác tổ chức cán bộ bằng hình thức trực tiếp cho hơn 120 công chức các cơ quan THADS.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã tiếp 24 lượt, tổng số 24 người với 21 vụ việc; đoàn đông người: 02 đoàn, 10 người, 01 vụ việc; trong tổng số lượt tiếp công dân, Lãnh đạo cơ quan tiếp 15 lượt, 22 người với 12 vụ việc. Trong đó, thuộc thẩm quyền giải quyết: 22 việc, kết quả đã giải quyết 22/22 việc thuộc thẩm quyền. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tiếp nhận 18 đơn (11 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết (Cục: 06 đơn, Chi cục: 12 đơn); đã giải quyết xong 14/18 đơn.

Đã triển khai, thực hiện kịp thời Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực của ngành và địa phương; chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan Thi hành án dân sự. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức theo quy định, nâng cao hiệu quả quản lý kinh phí, ngân sách; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục triển khai, thực hiện theo chỉ đạo của của ngành, địa phương; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai và thực hiện hiệu quả; công tác tổ chức cán bộ luôn được chú trọng; công tác thi đua khen thưởng, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập được công khai, minh bạch.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong 6 tháng cuối năm, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất, Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ THA trong thời gian đến, Cục THADS tỉnh tiếp tục chấn chỉnh, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, nhất là người đứng đầu; tập trung đánh giá trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức, từ đó tiếp tục đào tạo, bố trí, thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa, khi có các biểu hiện, thông tin bất thường, chỉ đạo làm rõ và chấn chỉnh ngay. Xây dựng và ban hành kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong 6 tháng cuối năm; củng cố, kiện toàn công tác cán bộ, nhất là ở địa bàn có số lượng án lớn, các đơn vị thiếu chấp hành viên để tăng cường công tác tổ chức THADS.

Thứ hai, Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc có khó khăn, phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn, các vụ việc tồn đọng nhiều năm, nâng cao tỷ lệ giải quyết án, phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS của năm. Để thực hiện tốt nội dung trên, đồng chí Cục trưởng đã chỉ đạo các thủ trưởng các đơn vị thường xuyên theo dõi, chỉ đạo chấp hành viên rà soát, lập danh sách, ban hành kế hoạch tổ chức THA từng vụ việc cụ thể; theo dõi, chỉ đạo kịp thời các vụ việc phức tạp, vụ việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế; các vụ việc thẩm định giá, bán đấu giá theo đúng qui trình, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo; thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra trên tất cả các mặt công tác, nhất là công tác tổ chức thi hành án, kế toán, kho, quỹ, các hoạt động hành chính, công vụ.

Thứ ba: Thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số trong THADS; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn; duy trì thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện nghiêm việc ban hành văn bản điện tử; thực hiện nghiêm túc phần mềm quản lý văn bản điều hành tại Cục và các Chi cục.
   Công Hoàng

Các tin đã đưa ngày: