Sign In

Kết quả công tác THADS trong 8 tháng năm 2023

07/06/2023

Theo báo cáo của Văn phòng Cục THADS tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh đã tổ chức thi hành án với kết quả như sau: Tổng số phải thi hành là 8.903 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 6.942 việc (chiếm 77,97%) và số chưa có điều kiện là: 1.961 việc (chiếm 22,03%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 4.573 việc, đạt tỷ lệ 65,87%. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 637 việc (tăng 16,18%) và tăng 1,95% về tỷ lệ. Về tiền, tổng số phải thi hành là 2.893.740.457.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 1.394.089.591.000 đồng (chiếm 48,18%) và số chưa có điều kiện là: 1.499.650.866.000 đồng (chiếm 51,82%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 369.002.711.000 đồng, đạt tỷ lệ 26,47%. So với cùng kỳ năm 2022, tăng 186.773.107.000 đồng (tăng 102.49%) và tăng 10,57% về tỷ lệ.
 


Về theo dõi thi hành án hành chính, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh đang theo dõi 09 vụ việc thi hành án hành chính, trong đó: có 03 vụ việc không có quyết định buộc; có 02 vụ việc TAND tối cao kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu tạm đình chỉ thi hành án. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết xong: 20/22 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; công tác tiếp công dân tiếp tục được thực hiện thường xuyên theo qui định. Đã ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra toàn diện về công tác thi hành án dân sự tại 04/04 đơn vị, tổ chức kiểm tra các chuyên đề như: án tín dụng, ngân hàng (02 đơn vị), kiểm tra kho vật chứng (07 đơn vị); qua đó hướng dẫn thống nhất thực hiện một số qui định mới, đặc biệt đã chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua trong các cơ quan THADS. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đã rà soát, bổ sung qui hoạch các chức danh lãnh đạo của cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2021- 2026 và giai đoạn 2026-2031; tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hơn nữa trong công tác THADS.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong 4 tháng cuối năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Tập trung phân loại và tổ chức thi hành án quyết liệt hơn nữa, nhất là án có điều kiện thi hành, án có giá trị lớn để chỉ đạo tổ chức thi hành án nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án xong trong thời gian đến; bằng mọi giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án sau khi kết thúc năm 2023. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp và sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong thi hành án dân sự. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật trong thi hành án dân sự; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

                                                                                  Văn phòng Cục

 

Các tin đã đưa ngày: