Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

27/12/2023

Chi bộ Cục THADS tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục THADS; các đồng chí trong chi ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Theo đánh giá của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh, năm 2023 Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn chú trọng triển khai, quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để triển khai, thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ.  
 


Về kết quả trong toàn tỉnh: Tổng số phải thi hành là 11.486 việc, trong đó, thụ lý mới là 8.821 việc, tăng 1.323 việc (tăng 17,64%); số có điều kiện thi hành là 9.382 việc (chiếm 81,68%), tăng 793 việc (tăng 9,23%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong là 8.083 việc, đạt tỉ lệ 86,15% (tăng 0,6%) so với cùng kỳ năm 2022, vượt 2,85% so với chỉ tiêu Tổng cục giao (83,3%). Về tiền, tổng số tiền phải thi hành là 2.978.841.036.000 đồng, trong đó, thụ lý mới là: 1.746.552.986.000 đồng, tăng 333.002.388.000 đồng (tăng 23,56%); trong đó, số có điều kiện là 1.275.119.719.000 đồng (chiếm 42,81%), tăng: 391.474.295.000 đồng (tăng 44,3%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong là 659.316.495.000 đồng, tăng 229.955.560.000 đồng (tăng 53,56%), đạt tỉ lệ 51,71% (tăng 3,12%) so với cùng kỳ năm 2022, vượt 5,91% so với chỉ tiêu Tổng cục giao (45,8%). Riêng tại Văn phòng Cục, tổng số phải thi hành là 504 việc/790.087.623.000 đồng, trong đó: Đã thi hành xong là 383 việc/442 việc có điều kiện thi hành, thu được: 163.195.147.000 đồng/352.071.597.000 đồng có điều kiện thi hành; đạt tỷ lệ 86,65% về việc và 46,34% về tiền (tăng 0,89% về việc và tăng 4,85% về tiền so cùng kỳ năm 2022).

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên luôn được chi ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt thực hiện nghiêm túc. Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo cho 100% đảng viên, quần chúng viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2023, đồng thời bổ sung những nội dung cam kết theo Chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ tỉnh; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng và tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và cả sinh hoạt tổ đảng, đảm bảo đúng theo hướng dẫn và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại chi bộ. Từng đồng chí cấp ủy luôn bám sát nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn được giao, giữ vững mối quan hệ công tác giữa chi ủy và lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong mọi hoạt động, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác theo dõi, giúp đỡ quần chúng tiếp tục được chi ủy quan tâm, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng; đã phân công 02 đảng viên chính thức theo dõi 02 quần chúng; cử 01 đảng viên theo học lớp đảng viên mới. Chi bộ đã tổ chức kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 16/25 đảng viên (đạt gần 65%); tiếp tục phân công cấp ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với đảng viên theo qui định.

Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, bầu Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí; phối hợp cùng với chính quyền tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công chức và người lao động; phối hợp với cơ quan thực hiện ký kết giao ước thi đua hàng năm; hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tham gia hưởng ứng các phong trào khác do cơ quan, Công đoàn cấp trên phát động.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Trong đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan triển khai thực hiện tốt, hoàn thành các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt cho công chức, đảng viên nắm vững và chấp hành đúng đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của ngành, địa phương. Chăm lo công tác bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ công chức, đảng viên; phát huy tích cực, tự giác trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong chi bộ; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, kịp thời đào tạo bồi dưỡng, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ trẻ; giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng theo nghị quyết đã đề ra. Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2024, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng năm 2024 theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy Khối; kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được các tổ kiểm tra chỉ ra trong năm 2023. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Chi hội Luật gia hoạt động tốt theo Điều lệ và theo kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2024, đảm bảo phát huy tốt vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cùng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.

Dịp này, Hội nghị đã thống nhất đề nghị Chi bộ Cục THADS tỉnh khen thưởng cho 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; biểu dương 04 đảng viên có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

    Công Hoàng

Các tin đã đưa ngày: