Sign In

KHỐI THI ĐUA NỘI TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

29/06/2020

KHỐI THI ĐUA NỘI TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
      Thực hiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua Nội chính tỉnh và Kế hoạch 197/KH-TĐKNC ngày 20/02/2020 về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2020, kèm theo nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2020.
      Nhằm đánh giá kết quả hoạt động các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các hoạt động thi đua 6 tháng cuối năm 2020. Ngày 26/6/2020, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và bàn bạc, thống nhất hoạt động của Khối 6 tháng cuối năm 2020.
      Tham dự Hội nghị có đại diện của 8/8 đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Khối trưởng) và đồng chí Nguyễn Văn Nghị, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Khối phó) Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2020.
      Tại Hội nghị, thông qua báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
      Ngay từ đầu năm, Khối thi đua Nội chính tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2020, với khẩu hiệu “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Chủ đề: "Tiếp tục siết chặt kỷ cương, trách nhiệm; Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua tăng tốc, góp phần hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai năm 2020".
      Sáu tháng đầu năm 2020, Khối thi đua Nội chính tỉnh đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
      Về thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị: Được các đơn vị trong Khối đặc biệt quan tâm. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, từng đơn vị đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; Đến cuối tháng 6/2020, các cơ quan, đơn vị trong Khối cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao 6 tháng đầu năm 2020; Góp phần nâng cao hiệu quả trong việc giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
      Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị: Được Cấp ủy, Lãnh đạo, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp. Chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái và mọi biểu hiện tiêu cực trong các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sỹ và người lao động, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2020. Tăng cường trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tăng cường đoàn kết, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức đảng và đảng viên, giữ vững và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ góp phần xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền, đoàn thể quần chúng vững mạnh.
      Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương Đảng (Khóa XII), Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng của 8 cơ quan, đơn vị trong Khối đã tổ chức Đại hội xong; 5/8 cơ quan đã hoàn thành công tác Đại hội, còn 3 Đảng bộ sẽ tổ chức Đại hội trong tháng 7 và tháng 8/2020 (Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Đảng bộ Công an tỉnh).
      Các cơ quan trong Khối tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn cơ quan, đơn vị vững mạnh; Tích cực tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sỹ và người lao động; Triển khai có hiệu quả quy định của Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các đạo luật có hiệu lực thi hành đầu năm 2020. Nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Bảo quản và sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, tài sản của cơ quan luôn được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, có hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác của đơn vị. Thực hành tiết kiệm, không để xảy ra tình trạng tham ô, lãng phí hoặc sử dụng tài sản Nhà nước sai quy định.
      Về công tác thi đua, khen thưởng: Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đưa công tác thi đua gắn với công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, mỗi tập thể. Đã kịp thời ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020 giữa các cơ quan Khối thi đua Nội chính tỉnh với sự đồng thuận, tham gia tích cực của tất cả các cơ quan, đơn vị; Kết quả, có 08/08 đơn vị ký kết giao ước thi đua và đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh.
      Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và Bộ, Ngành phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; Phong trào thi đua cải cách hành chính, công sở văn hóa....
      Đến nay, 8/8 cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2015 – 2020. Hội nghị tiến hành đánh giá tổng kết 05 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác và trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.
      Sáu tháng đầu năm 2020, các cơ quan trong Khối thi đua Nội chính tỉnh đã ban hành quyết định khen thưởng và đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng đối với 258 tập thể và 742 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.
      Hội nghị đã tiến hành trao thưởng năm 2019: Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể: Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Công an tỉnh; Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
      Về thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020: Hội nghị quán triệt các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:
      - Tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; Tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư.
      - Cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Gắn việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, đặc biệt là các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với hoạt động chào mừng Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của các cơ quan, đơn vị trong Khối, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI.
      - Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;  “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” ; “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào thi đua cải cách hành chính, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
      - Xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân xuất sắc; Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng việc học tập các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác của cơ quan, đơn vị.
      Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sỹ và người lao động các cơ quan trong Khối phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch của đơn vị và kế hoạch chung của Khối; Thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng những sự kiện trọng đại, những ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh Gia Lai 6 tháng cuối năm 2020; Từng cá nhân và tập thể phấn đấu đạt được những thành tích cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020; Góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020./.


Theo Nguyễn Thành Long - Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: