Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2015-2020

27/05/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2015-2020
      Thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; Công văn số 5007/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn, bình xét, công nhận, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến; Công văn số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; Công văn số 105 /TCTHADS – VP ngày  13/01/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bình xét điển hình tiên tiến và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; Công văn số  554/TCTHADS – VP ngày 27/02 /2020  của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc bình xét và gửi hồ sơ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.
      Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã tiến hành xét, công nhận công nhận điển hình tiên tiến cơ sở đối với 03 cá nhân (Phạm Thành Ba, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh, Nguyễn Thị Huyền – Phó chánh Văn phòng Cục và Phạm Thị Hương – Thẩm tra viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kbang); đề nghị Tổng Cục Thi hành án dân sự xem xét, công nhận công nhận điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2015 – 2020 đối với đồng chí Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai; đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, công nhận công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015 – 2020 đối với đồng chí Đào Trọng Giáp và đồng chí Phạm Thành Ba, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Păh.
Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-CTHADS ngày 05/3/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2015-2020; Ngày 26/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2015 – 2020. Nội dung, chương trình bám sát các hướng dẫn Bộ Tư pháp và Tổng Cục Thi hành án dân sự.
      Hội nghị đã tiến hành đánh giá tổng kết 05 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác thi hành án dân sự và trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 trong các Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.
      Hội nghị đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong thời gian tới; đồng thời, xác định những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, tạo sự lan tỏa trong toàn Hệ thống; Thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sẳc nhiệm vụ chính trị  của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh giai đoạn 2021-2025.
  • Kết quả công tác khen thưởng của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 - 2020
      Công tác khen thưởng trong những năm qua của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có những bước tiến bộ theo hướng bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và hướng dẫn công tác khen thưởng của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, đảm bảo về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện đánh giá, bình xét, quyết định khen thưởng, đề nghị cấp trên khen thưởng công tâm, khách quan, căn cứ thực chất kết quả và thành tích của tập thể và cá nhân đã đạt được, không chạy theo thành tích. Kết quả cụ thể như sau:
  • Năm 2015
      Năm 2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh được Bộ Tư pháp xếp hạng đơn vị loại C. 01 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen.
      Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công nhận: 01 tập thể, 43 cá nhân lao động tiên tiến, lựa chọn và công nhận 04 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và tặng giấy khen cho 01 tập thể, 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.
  • Năm 2016
      Năm 2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh được Bộ Tư pháp xếp hạng đơn vị loại A. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai được Tổng cục Thi hành án dân sự công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 03 lãnh đạo được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.
      Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai quyết định khen thưởng 02 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi hành án dân sự cao điểm, đợt 1/2016 và tham gia Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất năm 2016 (vòng 1, vòng 2).
      Kết thúc năm 2016, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công nhận: 16 tập thể, 123 cá nhân lao động tiên tiến; công nhận 08 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và tặng giấy khen cho 11 tập thể, 59 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
  • Năm 2017
      Năm 2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh được Bộ Tư pháp xếp hạng đơn vị loại B. Bộ Tư pháp công nhận 01 tập thể lao động xuất sắc; Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 04 cá nhân; Tổng cục trưởng công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Tổng cục trưởng tặng Giấy khen cho 01 cá nhân.
      Kết thúc năm 2017, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công nhận: 15 tập thể, 123 cá nhân lao động tiên tiến; công nhận 11 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và tặng giấy khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017;
  • Năm 2018
      Năm 2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh được Bộ Tư pháp xếp hạng đơn vị loại B. Đề nghị và được Tổng cục THADS công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến đối với Cục THADS tỉnh Gia Lai, công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 04 đồng chí Lãnh đạo Cục và tặng Giấy khen đối với đồng chí Cục trưởng và 01 đồng chí Phó Cục trưởng.
      Ngoài ra, căn cứ kết quả công tác năm 2018, Cục THADS tỉnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
Năm 2018, Cục trưởng Cục THADS tỉnh công nhận 09 tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen đối với 05 tập thể; Công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với 04 cá nhân, danh hiệu Lao động tiên tiến đối với 118 cá nhân và tặng Giấy khen đối với 41 cá nhân.
  • Năm 2019
      Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh được Bộ Tư pháp xếp loại A. Được Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 01 tập thể và 04 cá nhân; Tổng cục trưởng tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân. Được Bộ Tư pháp công nhận 05 tập thể lao động xuất sắc, 02 tập thể được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp.
      Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành quyết định tặng giấy khen cho 05  tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng, 9 tháng và đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng 73 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019).
      Năm 2019, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công nhận: 18 tập thể, 158 cá nhân lao động tiên tiến; công nhận 13 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và tặng giấy khen cho 06 tập thể, 49 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
  • Năm 2020 (Tính đến ngày 25/5/2020)
      Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai quyết định tặng giấy khen  cho 01 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; Công nhận điển hình tiên tiến cơ sở giai đoạn 2015-2020 và quyết định tặng giấy khen đối với 03 công chức.


Theo Nguyễn Thành Long - Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: