Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A với công tác triển khai “Cơ chế một cửa”

01/08/2017

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A với công tác triển khai “Cơ chế một cửa”
     Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình và triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự;

     Căn cứ Công văn số 1639/TCTHADS-NV3 ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa và Kế hoạch hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự. Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa và kế hoạch triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại đơn vị. Đồng thời đã ban hành quyết định thành lập Bộ phận một cửa tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

     Bộ phận một cửa có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Chi cục trong việc thực hiện cơ chế một cửa về một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự và Quy trình thực hiện cơ chế một cửa của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Lãnh đạo đơn vị bố trí công chức Bộ phận một cửa đồng thời là công chức tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự để phù hợp với chức năng hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ của Bộ phận một cửa. Lập Sổ theo dõi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng các biểu mẫu tại Bộ phận một cửa theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

     Để triển khai và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, Lãnh đạo đơn vị đã trang bị cơ sở vật chất đảm bảo cho bộ phận một cửa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao từ ngày 01/6/2017. Đồng thời, Chi cục Thi hành án huyện cũng ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện về việc triển khai cơ chế một cửa trong lĩnh vực thi hành án dân sự để tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân được biết và thực hiện. Sau đó, lập danh sách, số điện thoại cơ quan, địa chỉ email của công chức đầu mối thực hiện cơ chế một cửa gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Hậu Giang.
 

Ảnh: Hướng dẫn công dân viết đơn yêu cầu thi hành án

        Một số thủ tục được thực hiện theo Cơ chế một cửa tại Chi cục bao gồm:
- Yêu cầu Thi hành án: Theo quy định tại Điều 31 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Điều 7 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ
- Yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án: Theo quy định tại Điều 53 Luật THADS và Điều 37 Nghị định 62/2015/NĐ-CP.
- Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên: Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 7; Điểm e, Khoản 1, Điều 7a Luật THADS. Đương sự có quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên khi có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ và các căn cứ khác được quy định tại Khoản 1, Điều 10 Nghị định 62/2015/NĐ-CP.
- Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án: Đương sự là cá nhân có thể được xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 44 Nghị định 62/2015/NĐ-CP.
- Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án: Người được thi hành được miễn phí thi hành án nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 48 của Nghị định 62/2015/NĐ-CP. Người được thi hành án được giảm phí thi hành án nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 2, Điều 48 của Nghị định 62/2015/NĐ-CP.

     Quy trình thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thi hành án dân sự:
Tiếp nhận hồ sơ:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả những thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự gồm: Yêu cầu thi hành án; Yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án; Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; Yêu cầu hoãn thi hành án dân sự; Đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và giải quyết theo thủ tục như sau: Hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để tổ chức, cá nhân bổ sung. Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Những trường hợp yêu cầu, đề nghị của tổ chức, cá nhân không thuộc các thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ được thực hiện theo quy định chung.
Trả kết quả:
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp, hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Đến thời hạn trả kết quả mà tổ chức, cá nhân chưa đến nhận thì kết quả giải quyết được lưu giữ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.                 
- Hồ sơ quá hạn giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của Lãnh đạo Chi Cục đối với tổ chức, cá nhân.
* Khi đến nhận kết quả, tổ chức, cá nhân phải mang theo Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả;Giấy giới thiệu (tổ chức), CMND (cá nhân).

     Qua 2 tháng triển khai Cơ chế một cửa tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, thời gian thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo đúng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến yêu cầu thi hành án, thực hiện các công việc có liên quan tại đơn vị. Cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn có thái độ tiếp dân thân thiện, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đảm bảo sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự tại địa phương.                         
Tuấn Hùng
Chi cục THADS huyện Châu Thành A

Các tin đã đưa ngày: