Sign In

Cục THADS tỉnh ngày 10/3/2017 ban hành Kế hoạch 10/KH-CTHADS về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1)

10/03/2017

Cục THADS tỉnh ngày 10/3/2017  ban hành Kế hoạch 10/KH-CTHADS về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1)
Thực hiện Kế hoạch số 690/KH-TCTHADS ngày 28/02/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1). Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động tới toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thi đua cao điểm thi hành án dân sự trong năm 2017 (đợt 1), cụ thể như sau:
 
Thực hiện Kế hoạch số 690/KH-TCTHADS ngày 28/02/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1). Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động tới toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thi đua cao điểm thi hành án dân sự trong năm 2017 (đợt 1), cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục tiêu:
Tạo động lực, động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi công chức, người lao động trong toàn ngành phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
2. Đối tượng:
Tập thể, cá nhân Cục THADS tỉnh, các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
II. NỘI DUNG
1. Khẩu hiệu: Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2017, lập thành tích chào mừng 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2017)”.
2. Thời hạn: Từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 30/6/2017.
3. Nội dung:
Mở đợt cao điểm thi hành án nhằm nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án quan trọng được giao tại Kế hoạch công tác năm 2017 của đơn vị, trong đó chú trọng các nội dung:
- Hoàn thành các chỉ tiêu THADS, hành chính, bao gồm chỉ tiêu ra quyết định thi hành án; Xác minh, phân loại án và đăng tải thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án; Tỷ lệ thi hành án xong về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; Giảm số việc, số tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau.
- Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thi hành án trong các vụ án tham nhũng - kinh tế, thu hồi cho ngân sách nhà nước, tín dụng - ngân hàng, các vụ việc thi hành án trọng điểm.
- Nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật hành chính, cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Kéo giảm số công chức vi phạm, đặc biệt là vi phạm nghiệp vụ THADS so với năm 2016.
4. Tiêu chuẩn, điều kiện và chỉ tiêu:
4.1. Giấy khen của Tổng Cục trưởng:
- Đối với cá nhân:
+ Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật Thi đua - Khen thưởng;
+ Là cá nhân có kết quả công tác xuất sắc nhất trong thực hiện các nội dung của phong trào thi đua; Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; có ý thức trong đơn vị xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Đối với tập thể:
+ Đạt các tiêu chuẩn theo khoản 2 Điều 75 Luật Thi đua - Khen thưởng;
+ Là tập thể có kết quả công tác xuất sắc nhất trong thực hiện các nội dung của phong trào thi đua;
+ Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; tính đến thời điểm đề nghị khen thưởng, đơn vị không có cá nhân vi phạm pháp luật hoặc bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (từ 01/10/2016 đến 30/6/2017).
- Chỉ tiêu: Mỗi Cục THADS đề nghị không quá 01 tập thể, 01 cá nhân.
4.2. Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS:
Cục trưởng Cục THADS tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm.
- Chỉ tiêu: cá nhân giải quyết xong 16 việc (không tính các việc chuyển từ dự phí thành án phí) hoặc thu, giải quyết tiền và giá trị tài sản từ một tỷ đồng trở lên trong tháng; cá nhân công chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ không phải giải quyết việc thi hành án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập thể có 03 cá nhân được khen thưởng trong tháng.
III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
  1. Hội đồng thi đua -  Khen thưởng:
- Tham mưu giúp Cục trưởng Cục THADS tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào, bảo đảm phong trào được triển khai sâu rộng, mạnh mẽ, đúng hướng, thiết thực và có hiệu quả.
- Bình xét lựa chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua, trình Cục trưởng quyết định tặng Giấy khen và trình Cục trưởng đề nghị Tổng cục THADS tặng Giấy khen.
- Sơ kết, tổng kết, đề xuất với Cục trưởng nhân rộng điển hình, tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua.
Giao Văn phòng giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.
2. Thời gian nhận hồ sơ khen thưởng:
Hồ sơ (Tờ trình, biên bản, báo cáo thành tích) đề nghị khen thưởng gửi về Cục THADS tỉnh (qua Văn phòng) trước ngày 27 tháng 6 năm 2017 để kịp thời xét khen thưởng trong đợt sinh hoạt kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (đợt 1), Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: