Sign In

Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

27/04/2017

Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
Nhằm bám sát chủ trương, tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh và với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, phân định rõ trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
     Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh Hậu Giang bàn hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày của 24/4/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự.

     Theo đó, Kế  hoạch được triển khai thực hiện với những nội dung được phân công cụ thể cho các đơn vị, trong đó Cục THADS tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, định kỳ (06 tháng, hàng năm) báo cáo UBND tỉnh.
Văn phòng Cục THADS tỉnh Hậu Giang
Tải Kế hoạch click vào link bên dưới

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: