Sign In

Ngày 30/5/2017, Cục THADS tỉnh HG ban hành Công văn số 155/CTHADS về việc triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa tại cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh

30/05/2017

Ngày 30/5/2017, Cục THADS tỉnh HG ban hành Công văn số 155/CTHADS về việc triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa  tại cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh
Thực hiện Công văn số 1639/TCTHADS-NV3 ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa và Kế hoạch hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay các công việc sau:
Thực hiện Công văn số 1639/TCTHADS-NV3 ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa và Kế hoạch hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay các công việc sau:
1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa và Kế hoạch triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại đơn vị, bố trí công chức Bộ phận một cửa đồng thời là công chức tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến Thi hành án dân sự để phù hợp với chức năng hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ của Bộ phận một cửa.
2. Quyết định thành lập Bộ phận một cửa tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. Sau đó, lập danh sách, số điện thoại cơ quan, địa chỉ email của công chức đầu mối thực hiện cơ chế một cửa gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh chậm nhất vào ngày 05/6/2017 để công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Hậu Giang (Theo Quy trình thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự).
3. Lập Sổ theo dõi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng các biểu mẫu tại Bộ phận một cửa theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ (từ mẫu 01 đến mẫu 04).Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa (Đính kèm biểu mẫu ban hành kèm theo Công văn số 1639/TCTHADS-NV3 ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự).
4. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để triển khai địa chỉ hộp thư điện tử được Bộ Tư pháp cấp phục vụ hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự (theo Quy trình hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự).
Nhận được công văn này, yêu cầu các đồng chí nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh để kịp thời tháo gỡ./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: