Công đoàn Tổng cục THADS: Hoàn thành tốt vai trò đại diện cho công chức, viên chức, người lao động

14/06/2023


Sáng 09/6, Công đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự Đại hội có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ và đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
Hoàn thành các mc tiêu, nhim v do Đại hi ln th III ca Công đoàn Tng cc đề ra
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục cho biết, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Bộ và Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Công đoàn lần thứ III đề ra. Để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận các báo cáo, văn kiện trình Đại hội; đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, gồm những đồng chí có phẩm chất, uy tín, năng lực công tác, có trách nhiệm, nhiệt tình và tâm huyết với hoạt động công đoàn, đảm bảo tổ chức, thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đề ra; góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội.
Đồng chí Nguyn Văn Lc, Ch tch Công đoàn Tng cc phát biu ti Đại hi.
Tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2023, đồng chí Hoàng Văn Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục cho biết, Công đoàn Tổng cục đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động.
Cụ thể, Công đoàn luôn chủ động tham gia, đóng góp ý kiến với Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động; đề xuất các chế độ cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động thông qua các Hội đồng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng. Bên cạnh đó, định kỳ và thường xuyên, đại diện Ban Chấp hành tham gia họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị của Tổng cục để nắm bắt tình hình chung của Tổng cục; phản ánh kịp thời những nguyện vọng của công đoàn viên đến Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục; bảo đảm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Đồng chí Hoàng Văn Nam, Phó Ch tch Công đoàn Tng cc báo cáo tóm tt kết qu hot động công đoàn nhim k 2020 - 2023.
Nhận định công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên công đoàn là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ lao động, Công đoàn Tổng cục đã thông qua nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, phối hợp với công tác chuyên môn để thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động công đoàn viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023, 100% đoàn viên công đoàn đã được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác công đoàn. Công đoàn cơ sở Tổng cục cũng thường xuyên phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục và Ban chấp hành Đoàn thanh niên cơ sở Tổng cục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục. Về cơ bản, người lao động của cơ quan Tổng cục trong những năm qua đều có tư tưởng chính trị, lập trường quan điểm vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, gương mẫu chấp hành pháp luật và các quy định của Bộ, Tổng cục.
Ngoài ra, công tác phối hợp với chính quyền trong việc chăm lo đời sống của công chức và người lao động; công tác thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong công chức và người lao động; công tác văn hóa, văn nghệ, thể thao; công tác nữ công; công tác phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra; công tác tài chính công đoàn đều đạt được kết quả đáng ghi nhận. Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn cơ sở Tổng cục đã 3 năm liền nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và giấy khen của Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Tổng cục đặt mục tiêu 100% công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác của tổ chức công đoàn; có ít nhất 90% trở lên Tổ công đoàn được đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động là Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở Tổng cục đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có từ 95% trở lên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc...
Các hot động công đoàn phi gn lin vi các hot động chuyên môn ca Tng cc
Chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Tổng cục đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đánh giá các hoạt động công đoàn đã có sự chung tay của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo công đoàn đơn vị cũng như tinh thần trách nhiệm hết mình của từng công đoàn viên trong đơn vị.
Đồng chí Khương Th Thanh Huyn, Ch tch Công đoàn B phát biu.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Tổng cục, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục nhiệm kỳ tới tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được nêu tại dự thảo Nghị quyết của Đại hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, Ban Chấp hành cần phối hợp với Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Tổng cục chăm lo đời sống cho công đoàn viên; kịp thời nắm bắt và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên đến Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục; chỉ đạo, đẩy mạnh hơn công tác công đoàn; phát động, tổ chức các phong trào thi đua như: xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, liêm chính, năng động, sáng tạo"; xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả gắn với xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp. Mỗi công đoàn viên cũng cần tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động công đoàn; tiếp tục đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp cho hoạt động của Công đoàn Tổng cục cũng như Công đoàn Bộ.
Đồng chí Nguyn Quang Thái, Bí thư Đảng y, Tng cc trưởng Tng cc Thi hành án dân s phát biu ti Đại hi.
Thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Công đoàn cơ sở và toàn thể công đoàn viên Tổng cục đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, hệ thống thi hành án dân sự nói chung và Tổng cục nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao hơn về chỉ tiêu, nhiệm vụ; do đó, tổ chức Công đoàn các cấp phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đề cao tinh thần trách nhiệm.
Để tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị Công đoàn Tổng cục trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Th nht, Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục để công đoàn viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công đoàn viên thông suốt về tư tưởng để tạo sự đồng lòng từ trên xuống dưới, ủng hộ, xây dựng ngôi nhà chung Tổng cục hài hòa, ổn định và phát triển.
Th hai, Công đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
Th ba, Công đoàn phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn cơ sở Tổng cục, các Tổ Công đoàn trong tham gia quản lý, điều hành hoạt động của Tổng cục; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong Tổng cục; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động với nội dung, hình thức phù hợp; phối hợp làm tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn.
Th tư, Công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gắn liền các hoạt động công đoàn với các hoạt động chuyên môn của Tổng cục; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Th năm, Công đoàn phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tổng cục; đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp những công đoàn viên ưu tú của Công đoàn, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Th sáu, do đặc thù nữ Tổng cục chiếm tỷ lệ cao hơn nam, Công đoàn cần chú trọng, đẩy mạnh công tác nữ công; khuyến khích, động viên nữ công đoàn viên tham gia phong trào thi đua.
Th by, Ban Chấp hành Công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu học hỏi, xin ý kiến của Công đoàn Bộ, Đảng ủy Tổng cục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giao lưu với các tổ chức công đoàn trong Bộ để nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp.
Mt s hình nh ti Đại hi:
Đảng y Tng cc tng hoa chúc mng Đại hi
 
Đoàn Thanh niên Tng cc tng hoa chúc mng Đại hi

Công đoàn B Tư pháp tng hoa chúc mng Đại hi

Các đại biu tham gia tho lun ti Đại hi.
Các đại biu tiến hành b phiếu bu Ban chp hành Công đoàn cơ s nhim k 2023 - 2028
Tng hoa tri ân đồng chí Ban Chp hành Công đoàn cơ s nhim k 2020 - 2023
(kh
ông tham gia nhim k 2023 - 2028).
Anh Thư - Trung tâm Thông tin

 


Các tin khác