Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện quy định về ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản thi hành án

Ngày 07/8/2023 Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ký ban hành Công văn số 2839/TCTHADS-NV1 về việc chấn chỉnh thực hiện quy định về ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản thi hành án với các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành án hành chính và tăng cường tham mưu giúp Ủy ban nhân dân trong công tác thi hành án hành chính

Ngày 24/7/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có Công văn số 2659/TCTHADS-NV3 gửi Cục trưởng các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành án hành chính và tăng cường tham mưu giúp Ủy ban nhân dân trong công tác thi hành án hành chính