Triển khai Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án

Nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án, ngày 25/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS (sau đây gọi là Quy trình). Để triển khai thực hiện Quy trình đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống, Tổng cục THADS đề nghị Cục trưởng Cục THADS triển khai một số nội dung sau:

Hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi thi hành án hành chính trong Hệ thống Thi hành án dân sự thực hiện từ 01/01/2021

Căn cứ khoản 2 Điều 312 Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015; trên cơ sở thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục đã ban hành Công văn số 16/TCTHADS-NV3 ngày 05/01/2021 hướng dẫn công tác theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) trong hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) thực hiện từ ngày 01/01/2021.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Công văn ​triển khai mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày 18/12/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Lớp tập huấn trực tuyến kiến thức chung về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO và phương pháp xây dựng, triển khai Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo Mô hình khung cho các Cục THADS địa phương để kịp thời triển khai thực hiện trong năm 2021.

Tổng cục THADS giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương năm 2021

Ngày 23 tháng 12 năm 2020 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2021.

Bộ Tư pháp ban hành chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021

Để kịp thời triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, ngày 23/12/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2021 (Quyết định số 2558/QĐ-BTP ngày 23/12/2020) với nhiều nội dung quan trọng, trong đó giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 cho Hệ thống THADS và định hướng một số giải pháp cơ bản để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình trọng tâm như:

Công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự

Ngày 25/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 2343/QĐ-BTP về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự.