Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu cải cách Tư pháp và phòng chống tham nhũng ở Việt Nam”

Chiều ngày 07/9/2023, Học viện Tư pháp đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo yêu cầu cải cách Tư pháp và phòng chống tham nhũng ở Việt Nam” do ThS. Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự làm Chủ nhiệm Đề tài.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2026 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

Căn cứ Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự (THADS) giai đoạn 2023-2026, Tổng cục THADS đã ban hành Kế hoạch số 3239/KH-TCTHADS ngày 31/8/2023 triển khai, thực hiện Chương trình hành động.