Sign In

Kiên quyết xử lý công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016

02/12/2015

Kiên quyết xử lý công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016
       Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2016 được ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-CTHA ngày 20/11/2015 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự về tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016; đồng thời, để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự năm 2015, tiến tới hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2016; ngày 20/11/2015, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ký và triển khai thực hiện Quyết định số 208/QĐ-CTHA về việc ban hành kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2016. Theo kế hoạch công tác này, năm 2016 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc thực hiện tốt một số mặt công tác trọng tâm như: triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ngành cấp trên; tiếp tục thưc hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; bám sát và thực hiện đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội đã được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao; tăng cường công tác tiếp công dân và tiếp tục phát huy hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, bồi thường  nhà nước trong thi hành án dân sự; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt kiên quyết xử lý công chức không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ; tăng cường hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra; thực hiện tốt công tác văn phòng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2016, Cục trưởng đã chỉ đạo Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ nội dung kế hoạch công tác năm 2016 của Cục THADS tỉnh, có trách nhiệm tổ chức xây dựng Kế hoạch công tác năm của từng cơ quan, đơn vị; định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và năm tổng kết báo cáo quá trình tổ chức thực hiện cho Cục trưởng theo dõi, chỉ đạo.


Với việc triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác ngay từ những ngày đầu năm của công tác thi hành án dân sự, đã thể hiện được tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm của Lãnh đạo Cục trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác thi hành án dân sự năm 2016 hướng đến hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ và chắc rằng toàn thể công chức ngành thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ nổ lực, phấn đấu tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch công tác để ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
                                                                                                                                                 ĐTN

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: